av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Vad som sker:
planeterna i världshoroskopet
Det finns många tillvägagångssätt när man ska tränga djupare in i ett horoskop och bena upp alla dess detaljer. Det viktiga är inte turordningen, även om det finns argument för att göra den si eller så, utan att lyckas knyta ihop de många enskilda fragmenten till meningsfulla, begripliga sammanhang.

För att kunna göra det med någorlunda tillförlitlighet måste man gå igenom horoskopets samtliga beståndsdelar, gärna på några olika sätt, varvid sakta och bit för bit den förklarande helheten framträder — förhoppningsvis.

Här inleder vi med att behandla var och en av planetpunkterna och de aspekter de har till varandra.


Grundtillståndet: solen

Solen

Fast solen har en så dominerande position i vårt planetsystem, är dess roll i horoskopet vagare. Den är ett slags urkraft eller naturtillstånd, som mest tydligt visar sig när inga andra krafter kommer till uttryck — alltså i vila, när inget särskilt händer. För världshoroskopet visar den alltså vad för processer som alltid är i gång, och som märks mest när inte andra tillfälliga äventyr stjäl kraft och uppmärksamhet — solen står alltså för en genomgående tendens hos millenniet.

Solens position i världshoroskopet är med vår tideräkning och geografiska origo för longitud och latitud ganska exakt densamma vid varje nyår, så det som utmärker solen i världshoroskopet för millenniet är framför allt aspekter till andra punkter än MC och ascendenten — å andra sidan är det också så att denna solposition i sin helhet är giltig och gällande så länge vi inte ändrar tideräkning eller geografiska koordinater.

Positionen i 10° Stenbocken och 29° i 3:e huset visar att det handlar om ett ambitiöst och vidsträckt byggande, som framför allt har med dels kommunikation och dels skolning att göra. Vad gäller skola är det i huvudsak grundläggande utbildning som 3:e huset handlar om — i slutet på huset är det specifikt de stadier som gränsar till en fortsatt, fullödigare skolning, men där det fortfarande är barn som skolas. Lämplig gräns är i våra dagars skola den till högstadiet. Merkurius, planeten som härskar över 3:e huset, sägs också markera den andra halvan av barndomen före puberteten, alltså ungefär 7 till 14 års ålder, varefter Venus tar vid.

Solens plats visar om utbildningsambitionerna att dessa är särskilt starka just för åren strax före puberteten, där läggs ansträngningarna som mest, där fokuseras samhällets pedagogiska intresse. Det handlar — vägg i vägg med 4:e huset — om att i barnen söka förbereda ansvarskännande familjebyggare, hur ringa relevans detta än må ha i deras värld — ty det förändras. Dessa skolår tenderar att omfattas av en viss konservatism, trots all ambition, så att det som ska läras ut må bli mer och mer, men mindre och mindre relevant för barnen.

När det gäller kommunikation ska det — särskilt i Stenbocken — förstås mycket konkret: apparater och maskiner som gör kommunikation snabbare och flitigare använd. Det gäller såväl samfärdsel som samtal. Det är också inom dessa fält som de tekniska framgångarna under 1900-talet och en tid dessförinnan varit mest anmärkningsvärda, så till den grad att de kan räknas i tiopotenser: brevförsändelser har accelererat från diligenser till flygpost till fax och epost. Ett brev till en annan världsdel går med faxen tiotusentals gånger fortare än för hundra år sedan. Annars är samfärdsel och samtal här i 3:e huset ändå mest koncentrerade på lokalkommunikation, sådan som tar folk från hemmet till jobbet, eller att de lyfter telefonluren och ringer grannen.

Men med tiden verkar denna kraft så att det som upplevs lokalt i realiteten blir mer och mer globalt. Världen blir förstås mindre, därmed intimare. Vänner upplever närhet fast de bor på tusen mils avstånd.

Framför allt är det i gränsfält mellan det vardagligt offentliga och den privata sektorn, just där ett publikt samtal är till att bli familjärt, som kommunikationen utvecklas mest. De strukturer som konstrueras ska förbli länge och hellre vara pålitliga än imponerande — men ganska storslagna ändå. Världen ska knytas ihop så att varje människa kan befinna sig i smidig kontakt med varje annan människa, nå och förstå varandra så pass att de kan umgås på ett sätt som får deras relation att verka nästan lika intim som familjemedlemmars.

Visst, detta ser vi ju redan i form av exempelvis Internet, som ger personer i olika världsdelar möjlighet att "chatta" — brevväxla med ljusets hastighet — som om de satt mitt emot varandra på samma café. Vad solens position därutöver antyder är att denna kommunikation ska få allt fastare former och spela allt större roll i vardagsumgänget — ja, även i viss grad ersätta möten vid ett cafébord, kanske till och med ersätta själva familjelivet, i alla fall tydligt ta för sig av den tid som fordom varit avsatt åt familjen. Detta umgänge bör också anta allt konkretare former, så att knappandet på tangentbord ersätts med samtal via röst, sedan också bild, för att kanske landa i ett umgänge som sker så att säga virtuellt, där de inblandade kan träffas i ett särskilt, ständigt tillgängligt rum reserverat för just dem, vilket kommer att få en alltmer konkret, verklighetsnära prägel — som att mötas i form av hologram.

Det är inte nödvändigt att de tekniska formerna för sådan kommunikation utvecklas och förnyas i den rasande fart som vi sett i slutet på 1900-talet, hellre kommer ansträngningen att läggas vid att detta forum ska bli tillgängligt för varenda människa, på det sätt som är allra bekvämast och mest funktionellt för henne, likaså att när väl detta nätverk tagit tillförlitlig form ska det ta över så mycket som möjligt av uppgifter och funktioner från andra kanaler. I detta virtuella hus ska man ha allt man behöver och nå alla man vill ha kontakt med. När det är tillräckligt verklighetstroget är det inte längre så angeläget att göra detsamma i själva så kallade verkligheten.

Det finns en kall sida av detta — mötet blir ändå en aning kliniskt genom all denna teknik. Men det är man ovilliga att bekänna, vilket visas av oppositionen till MC.

Identitet och ledning: Medium Coeli

Medium Coeli MC

Hur världen uppfattar sig själv, sin tid och sin anda — framför allt hur detta upplevs av dess ledare — visas av MC, som här befinner sig på 9° i Kräftan och 28° i 9:e huset. Det betyder att världens befolkning ser sin tillvaro som en av rörlighet och föränderlighet, där det ändå gäller att behålla de medmänskliga känslorna, värna om sina relationer och kontakter. Världen må vara stadd i förvandling, inget som gällde förr är säkert att gälla framöver — desto större anledning att famna allt som man har en känslomässig relation till, desto angelägnare att värna om sådant som hjärtat kräver, främst känslobanden till andra. Det upplevs också som ett slags rättesnöre för de förändringar man igångsätter och vill bejaka. Med risk att bli schlagerbanal kan det utryckas som en önskan att alltid låta hjärtat vara med.

Oppositionen till solen visar att det inte lyckas helt och fullt. Avstånd inträder, nya strukturer fjärmar människor från varandra och löser upp traditionella känsloband, utan att det som kommer i stället är samma hjärteangelägenheter. Aspekten opposition fungerar så att dess båda sidor är oförenliga, de kan byta av varandra men inte samexistera. Därför är det så — med MC på oppositionens ena sida — att man i denna värld har svårt att se hur känslolivet bitvis utarmas av de nya kommunikationsformerna. Kanske tror man till och med att det berikas, eftersom det är så många själsfränder man kan hitta med hjälp av en sådan sofistikerad apparatur. Att hologram saknar värme och digitaliserade röster saknar mycket av den analoga övertonsrikedomen — det gör man ingen affär av. Det är klart att detta leder till en viss grad av alienation.

Det förhåller sig nästan alltid så med ett horoskop upprättat för midnatt, att solen hamnar mitt emot MC — om bara den normaltid som gäller på platsen är någorlunda nära den verkliga lokala tiden. För horoskopet gör det dock inte alls att denna aspekt ska räknas bort — vi har nu en gång valt att sätta dygnets start till midnatt, så vi får horoskop därefter. Andra tider i vår historia har vi haft andra tidpunkter för det nya dygnets inträde — till exempel skymningen — därmed andra horoskop för dylika ögonblick.

Attityd: ascendenten

Ascendenten AC

I världshoroskopet för millenniet är ascendenten den tredje och sista punkten, efter sol och MC, som har fyra aspekter — bland annat till båda dessa storheter. Den beskriver i horoskopet vad man utger sig för att vara, alltså hur världen under detta millennium helst beskriver sig — vad den låtsas vara. Det kan vara mer eller mindre med sanningen överensstämmande.

Ett ideal som denna ascendent ger uttryck för — på 11° Vågen — är det demokratiska: människors lika värde och rätt till medbestämmande. Vågens inneboende egenskaper gör också att detta ideligen tenderar att få en polariserad ordning, så att lika stora politiska block står mot varandra och andra yttringar sugs upp av dem. Den demokratiska idén definieras på Vågens vis som att det alltid egentligen är två motsatta intressen som hjälpligt måste förenas — eller väljas mellan.

Det handlar också om principer, rättvisa, heder och moral. Det nya millenniets värld och folk (även 1900-talets) visar upp sig som ett ordnat samhälle där allt är som sig bör, och förnuft och logik råder. Med förhandling når man vägar för allas bästa, och reglerar med både klokhet och principfasthet samhällslivet och alla världsangelägenheter. Det är i alla fall vad man låtsas, och därmed i viss mån försöker leva upp till.

Kvadraturen till MC visar hur denna förnuftsordning och principfasthet rimmar ganska illa med önskan att i det föränderliga samhället bevara ömhet och medkänsla. Kvadraturen är dock konstruktiv, om än ibland på besvärliga, kostsamma vägar, så att många vägval blir välfunna i försöket att jämka ihop dessa båda storheter, som enkelt kan kallas förnuft och känsla.

Också till solen har ascendenten en kvadratur, som antyder den oro man offentligt känner inför de processer solen medverkar i, där den långtgående apparaturen för kommunikation mellan alla människor dels är svår att övergripa och förutsäga konsekvenserna av, dessutom mycket svår att kontrollera, att övervaka och hålla en acceptabel ordning i. Samtidigt är ju denna sol så aktiv och verksam att det syns som ett mått av hyckleri: offentligt visar världen stor tveksamhet inför den framväxande kommunikationen och dess förändring av folks umgängesvanor - men privat är var och en lika uppslukad av detta. Dessutom är det tydligt att världen just genom dessa kommunikationsformer framgångsrikt odlar bilden av sig själv, alltså sin ascendent — så där föreligger vissa intressekonflikter.

Ascendentens två återstående aspekter är till Pluto och Uranus — de saknas i horoskopet för 1900-talet. Förstnämnda är en sextil, den andra en trigon, så de är båda behagliga och inspirerande — sextilen mer konkret och vardagsnära, medan trigonen verkar i bakgrunden, indirekt, men i gengäld mer genomgående och med större konsekvenser i långa loppet.

Omvälvning: Pluto

Pluto

Pluto på 11° Skytten och alldeles i början på 3:e huset visar på kraftfulla, långtgående och oanade omvälvningar vad gäller dels allt som har med kommunikation att göra, dels även umgänge, vänskap och grundläggande skolgång. Detta är en mycket intressant punkt i horoskopet. En genomgripande förändring har — med solen som motor — ägt rum sådär sedan 1800-talets slut och kommer att fortsätta under det nya millenniet, men Pluto visar att det är nu de riktigt stora, dramatiska förändringarna sätter igång — nyordningar, omvälvningar som öppnar så gott som nya världar, raserar gamla murar så att perspektiven blir helt förändrade. Språk modifieras, får nya former och tillämpningsområden, samfärdsel och samtal tar helt nya vägar. Omställningarna är förstås krävande, ibland dramatiska, alltid överväldigande. Gammalt slängs på sophögen, nytt kräver snabb anpassning, hur annorlunda det än är. Med andra ord: vi tycker att allt med kommunikation har utvecklats lavinartat, men från och med år 2000 kommer det att hända riktigt revolutionerande ting. Det handlar mer om hur långt man når, vilka avstånd som överbryggs och vad nytt som blir kommunicerat, än själva apparaturen för det. Befintliga nätverk tas i bruk på sätt som ingen väntat sig, vilket får konsekvenser som ingen föreställt sig. Konstruktionsarbetet och den tekniska utbyggnaden av dessa nätverk är vad solen längre fram i huset står för, och dess position gentemot Plutos visar att den mestadels ligger efter — i efterhand skyndas infrastrukturen fram, så att den någorlunda ska lyckas möta det ökade användandet.

Denna klappjakt, dessa drastiska förändringar i hur människor förhåller sig till varandra, är stimulerande för ascendentens principiella och förnuftsmässiga ståndpunkt, eftersom kommunikationen handlar så mycket om logisk trafik, om utbyte av tankar och åsikter — en väldig, ständig diskussion i det offentliga rummet, för att inte säga i själva etern. Det är också dessa gigantiska omvälvningar inom kommunikationsområdet som ger förnyade och förstärkta möjligheter för den demokratiska ordning ascendenten hela tiden förespråkar. Kanske kommer röstandet att förenklas så till den grad att det kan ske hur ofta som helst, om vilka små detaljerade sakfrågor som helst — ungefär som om opinionsundersökningar blev beslutande omröstningar. Vi är i så fall redan åtminstone några steg gångna i den riktningen.

Man kommer nog snart helt enkelt att definiera om den demokratiska idén från den representativa principen, där valda ombud ska tänka självständigt, till vad vi kan kalla den gallupska, där folkmeningen efterfrågas ideligen och får avgöra. Det är i alla fall vad man i de offentliga attityderna kommer att hävda att man gör — hur det sedan egentligen går till i maktens korridorer är en annan sak, men skenet behöver upprätthållas och ställer därför vissa krav på procedurerna.

Pluto inspireras i dessa 3:e husets omvälvningar av sextilen till Uranus i Vattumannen och 5:e huset, som också ascendenten är aspekterad till med en trigon.

Tänkande: Uranus

Uranus

Med sin position på 15° Vattumannen och 4° in i femte huset, handlar Uranus om stora insikter och djup lärdom som förmedlas inom fritidsliv, konst och kultur, mer än i etablerade lärosäten. Det kan synas märkligt, men fritid och nöjesliv kommer i allt högre grad att handla om att berika sinnet — kontemplera, filosofera och bli klokare på kuppen. Här sker en långtgående folkbildning för nöjes skull, för den egna tillfredsställelsen.

Och det är betydande, eftersom Uranus härskar över Vattumannen. Planeten blomstrar här, flödar av insikter, stimulerar det djupa och långtgående tänkandet, analysen, förkovran. Det är klart att en sådan drivkraft ställer väldiga, accelererande krav på kommunikationsformer och flödet av tankar över hela jorden, vilket sextilen till Pluto knuffar på. Det är också självklart att denna anda gör den demokratiska idén hos ascendenten — dit Uranus har en trigon — rimlig och riktig. Folket förkovrar sig och ska därför ha ett inflytande som växer med dess insikter.

Några andra aspekter än dessa två har inte Uranus, och de bildar en sluten figur — en liksidig triangel mellan ascendent, Uranus och Pluto, som innebär att dessa tre samverkar i ett ständigt flöde, som en motor oavbrutet brummande. De stimulerar varandra i en harmoniskt stigande spiral, så att följderna kommer att vara mycket långtgående och ändå ha en mjuk och behaglig inverkan.

Längtan: månen

Månen

Månen må sakna aspekter till ascendenten, men har ändå mycket med den att skaffa, då de befinner sig i samma hus. Ascendenten är startpunkt för 1:a huset, månen är 26° fram i det, alltså bara några grader från dess slut, och i 7° Skorpionen.

Där ascendenten visar hur världen presenterar sig själv, vad den utger sig för att vara, beskriver 1:a huset hur dess yttre i övrigt är funtat. Man kan tala om det som en process från ascendenten till husets slut, där den som gradvis lär känna världen, ser igenom dess mask, följer samma riktning. Vad som i förstone syntes som en principfasthet genomsyrad av demokratiska ideal och strävan efter rättvisa och balans, glider sedermera över i det skorpionska, som nästan är raka motsatsen: då skymtar alla de dolda spelen, hemliga hanteringarna, manipulation och även kuvande, förtryckande tendenser. Här är ett helt annat spel än det som visas på ascendentens scen.

Och här befinner sig månen, som handlar om längtan och behov. Trots — eller kanske som motvikt till — ascendentens ordnade världsbild med förnuft och korten på bordet, visar månen på en oemotståndlig förtjusning för bakvägar och hemlighetsmakeri. Här är inga svar direkta, allt viktigt sker i det tysta och man förvirrar hellre än klargör. Subtiliteter, undertext, antydningar - allt med avsikt att oroa och förbrylla. Man kan också beskriva det som en längtan efter äventyr, efter det överraskande och okända. Här spelas det teater, en livets teater. Det gäller inte bara — om än allra mest — samhällets frontgestalter.

Månen har tre aspekter. En trigon till MC visar att det finns en samstämmighet mellan hur världen uppfattar sig själv och hur den uppträder i sin måne — alltså med känslomässiga förtecken i stället för den kalla logik som hör ascendenten i Vågen till, mera intuitivt än förnuftsmässigt reglerat. De är på sätt och vis ändå motpoler, eftersom det hör till Skorpionen att skapa oro och Kräftan att förmedla trygghet, men båda verkar i ett känslomässigt perspektiv. Det gör också att folk i gemen har lättare att känna igen sig i vad månen avslöjar än i det de med ascendenten vill ge intryck av. Kanske är ascendentens ordnade fasad ett sätt att gömma de verkliga bakomliggande motivationerna, som är månens.

Månen har också en sextil till solen i slutet på tredje huset. Det visar att dessa på många sätt motstridiga krafter faktiskt samverkar, till och med stimulerar varandra. Solen skapar umgängesformer som löser upp gamla band och föder nya, vilket kittlar månens behov av okända faktorer. Månen å sin sida skapar hela tiden önskemål om möjligheter att kommunicera mer konkret och ändå över gränserna, att få dörrar öppnade och allehanda upplevelser att flöda genom dem.

Det tar sig också sådana uttryck som att solen åstadkommer nya kanaler för att göra kommunikation tydlig, och månen hittar vägar att kringgå dem — ett slags uppiggande katt-och-råtta.

Här bör jämföras med personliga horoskop, där måne och sol även symboliserar personens mor och far. Även i ett världshoroskop handlar de båda himlakropparna om moders- och fadersroller. De visar då att mödrar framgent tenderar att uppträda betydligt mer självständigt gentemot barn och familj, samtidigt som de just därigenom väcker en känsla av samstämmighet med sina barn, av att vara deras likar. Det är i stället fäderna som står för själva umgänget i familjen, vilket dock mer liknar vad som gäller mellan vänner än vad vi traditionellt tänker oss vara familjemedlemmars. Denna rolluppdelning uppskattas av såväl mödrar som fäder, och nog liknar den på sätt och vis en omvändning av könsrollerna.

I horoskopet för 1900-talet befinner sig måne och sol i stället i samma hus och stjärntecken — 3:e huset och Stenbocken. Där är deras roller till förväxling lika varandra, så att det är svårt att peka ut vad som är specifikt moderligt eller specifikt faderligt, snarare uppträder de som en duo med likartade uppgifter för båda.

Könsrollerna och deras förändringar — speciellt i fråga om föräldraskap — har mycket att göra med sol och måne i horoskopet. 1900-talets utjämnande av dem kommer under nya millenniet att efterföljas av en situation där det i allt högre grad är kvinnorna som representerar och visas fram, medan männen står för kontakter och umgänge visavi såväl familj som dess närmaste krets. MC:s opposition till solen och trigon till månen visar också att tidsandan och det allmänna medvetandet hellre definierar sig i enlighet med de kvinnliga rollerna än de manliga, även om ascendenten — motvilligt — i förstone visar upp det manliga idealet. Gestaltningen av hela millenniet blir ändå genom det kvinnliga könet mer än det manliga, och därav följer att betydligt fler kvinnor än män kommer att ha bemärkta positioner, synas i offentligheten och bära ledande roller — vilket båda könen kommer att vara tillfreds med.

Sin tredje aspekt har månen till Saturnus, och det är den besvärligaste.

Tradition: Saturnus

Saturnus

Saturnus är en verkligt krävande planet, en bister dignitet i horoskopet, som sysselsätter sig med allvarsamma ting — plikt, ansvar, tradition och stora, viktiga uppgifter. I detta horoskop befinner den sig i retrograd fas, vilket gör dess kraft mer dämpad och nyanserad — ett tillstånd som Saturnus inte trivs överhövan med att befinna sig i. Här finns alltså också en grad av frustration i förhållande till plikter och åtaganden.

Positionen på 10° Oxen och den allra sista graden av 7:e huset, berättar att Saturnus verkar — konkret och orubbligt, om än med långsamhet — för allianser och partnerskap som ofta kommer till stånd i allra sista minuten, konsolideras långt efter det att så borde ha skett. Det kan ofta vara bindningar som uppkommer i efterhand, för att konfirmera det som redan har varit. Även om det är senkommet så handlar det alltså om trogenhet, att med fasthet stå vid löften och lojaliteter, på ett sätt som den betydligt mindre välordnade månen knappast uppskattar. Där Saturnus säger att varje relation ska ha en fast struktur och bevaras intakt även då det kostar på, säger månen snarast att inget ska tillåtas att gå i stå på det viset, att hellre allt ska sväva i oklarhet. Månen visar en längtan bort från plikter medan Saturnus gärna formaliserar dem och gör dem till rättesnören.

Här verkar alltså världen åt två olika håll — när det gäller allianser och tvåpartssamarbeten ska de vara välordnade och hedervärda, medan man ändå fortsätter att uppträda som om inget var bestämt, inget är att lita på. Det kan ibland bli svårt att få klart för sig vad som gäller av de två motsatserna, men hur opålitliga attityder de inblandade parterna än visar upp kommer de att respektera uppgörelser de gjort med varandra. Och omvänt: hur fasta avtal de än har ihop, kommer de att fortsätta att uppträda lynnigt, oroande, även gentemot varandra.

Här märks också en könsrollsskillnad: kvinnor är större motståndare till allianser och sådana knytningar än männen, som generellt verkar för dem. Eftersom också äktenskap — eller andra former av partnerskap — hör till 7:e husets domän, betyder det att det nya millenniet även på denna väsentliga punkt visar omvända könsroller: männen är överlag ivrigare att ingå äktenskap än kvinnorna, som hellre låter relationerna styras av de stämningar som råder, och ej av regler eller åtaganden.

MC visar å andra sidan att både den folkliga och officiella stämningen i allmänhet är för sådana allianser, såväl äktenskapliga som av andra sorter. Så skapas trygghet och ett slags försäkring mot olyckliga konsekvenser av världens föränderlighet. Kanske ändå att den äktenskapliga alliansen kommer att framstå som en smula främmande för det nya millenniets folk, då månen förvisso länkas fint via trigon, medan solen står i opposition till MC. Det kan betyda att nya former för sådana parbildningar sätter kvinnorna i främsta rummet och gör dem till frontgestalter så till den grad att männen knappt märks, men ändå har kvinnorna en känsla av att inte alls vara bundna till dessa äktenskap. Männen känner däremot dessa bindningar. Åter: omvända könsroller.

Därmed har vi avverkat en sluten figur av aspekter, som står i förbindelse med varandra i världshoroskopet med de inblandade planetpunkterna solen, MC, ascendenten, Saturnus, månen, Uranus och Pluto. Det förhåller sig så märkligt i detta horoskop att samtliga övriga planeter — Jupiter, Mars, Merkurius, Venus, Neptunus och månknuten — är förbundna i en andra aspektfigur. Någon punkt utanför de två aspektfigurerna finns inte. Det är alltså fråga om två åtskilda orsakssamband, två separata, komplexa relationer mellan olika verksamma krafter i horoskopet. Den ena — och på många sätt starkare — har behandlats ovan. Nu är det dags för den andra.

Aggression: Mars

Mars

Den mest involverade av de återstående sex planetpunkterna är Mars, med sina tre aspekter. Denna distinkta resurs, ofta beskriven som aggressiviteten men i världshoroskopet kanske hellre handlingskraften, har positionen 28° Vattumannen, 17° in i 5:e huset. Läget i Vattumannen handlar framför allt om intellektuell skärpa och analytisk ihärdighet, en förmåga att driva teser stringent framåt och inåt, så att sanningar röjs och sakförhållanden blir kartlagda. Det knivskarpa, outtröttliga tänkandets förmåga, som i världshoroskopet visar sig framför allt i vad som hör fritiden till — vad folk gör för eget nöjes skull.

Huset har berörts ovan i samband med beskrivningen av Uranus, som finns lite tidigare i det, och det kommer nedan att tolkas igen, med särskilt avseende på vad själva huset berättar. Här räcker det att konstatera att denna resurs av outtröttligt genomskådande, av fortsatt forskning vilka hinder som än uppträder, är något som världen under det nya millenniet kommer att se levas ut inom fritidssektor, konst, kultur och nöjesliv. Det understryker hur viktig denna sektor kommer att vara, hur mycket energi och koncentration den kommer att ägnas.

Mars visar också en tydlig tävlingslusta, som kommer att uttryckas inom tankens hellre än kroppens fält. Där idrottsliga prestationer idag röner den mesta uppmärksamheten, blir det framgent intellektuella rekord som man bejublar — det behöver inte göra så stor skillnad som man i förstone kan få för sig. Det tävlas i kunskap och problemlösning, där själva förmågan är viktigare än ämnet för ansträngningen — men samtidigt odlas en idé om att allt detta mentala hårdarbete ska leda till en klokare värld, en befolkning med större sinnesskärpa.

Ett skolexempel på vad Mars här uppmuntrar är TV-frågeprogram av samma typ som den förr så uppskattade "Tiotusenkronorsfrågan", där vanligt folk — inte utbildade experter — för eget och andras nöje svarade på riktigt svåra frågor. Det måste vara en utmaning, en bedrift, för att smaka Mars, måste ha avancerade krav för att passa Vattumannen och måste vara något av en lek, för det egna höga nöjets skull, om det ska fungera i 5:e huset.

Mars visar här också en okuvlig kraft att verka för egna nöjen och eget självförverkligande — gott om utrymme för detta måste höra livet till, varför civilisationen måste vara mycket öppen för det, om inte Mars vrede ska vakna.

Framgång: Jupiter

Jupiter

Jupiter, på 25° Väduren och 14° in i 7:e huset, har blott en aspekt — en sextil till nyss nämnda Mars i femte huset. Det betyder att dessa två punkter i horoskopet samverkar väl och tydligt, samt att Jupiter inte förhåller sig särdeles till något annat inslag i horoskopet.

Här är den expansion och lättvindiga framgång som Jupiter representerar i verklig Hausse. Väduren sätter fart på allt, i synnerhet när oddsen är som sämst eller det verkar vara på tok för sent — och då forsar det fram. Fortare och mer än någonsin förväntat — men inte alltid varaktigt. Jupiter berikar här på ett sätt som är ett plötsligt fyrverkeri, sedan över.

Positionen i 7:e huset visar att detta mest kommer till uttryck i allt som rör partnerskap, allianser och tvåpartsöverenskommelser. De ingås — med viss turbulens — och därefter är det till att kämpa mot en del initiala motgångar, kämpa i uppförsbacke, för att plötsligt översvämmas av utdelning och framgång i proportioner som inte var förutsedda. Fusioner av alla de slag må inledningsvis vara svårbemästrade men ger sedan riklig utdelning — fast, eller kanske just tack vare att, de båda parterna bevarar sina respektive intressen.

Denna egenskap står i sextil till Mars, där kunskaper inhämtas med driftig energi, och den egna förkovran är kompromisslös. Här markeras integriteten som grund för varje partnerrelation, just det faktum att de två behåller sina separata intressen, så att deras samarbete ger gott utrymme åt dem båda och snarast ökar deras möjligheter att utveckla sina egna respektive intressen. Man kan tala om symbios, naturens metod att låta två arter samarbeta för att båda gynnas, fast deras behov kan vara hur olika som helst.

Språk: Merkurius

Merkurius

Precis som Jupiter har Merkurius, på 1° Stenbocken och 20° in i 3:e huset, endast en aspekt: sextil med Mars. Det är därför av särskilt intresse att Jupiter och Merkurius inte i sin tur är förbundna med en trigon, som vore det sannolikaste, men de befinner sig på 6° avstånd från den vinkeln, vilket överstiger den tolerans om 4° som praktiseras här. Mars är alltså deras gemensamma länk — så att säga varandra ovetandes.

Merkurius, det vardagliga tänkandets och språkets planet befinner sig här i sitt naturliga hus, så dess egenskaper blir särdeles framträdande. Däremot är positionen alldeles i början på Stenbocken inte den mest merkurianska. Den visar att vardagligt språk och tankeutbyte genomsyras av omfattande ambitioner, att kallprat är närmast otänkbart, i stället är meningsutbyte i avsikt att föra en tankeprocess vidare varje samtals ledstjärna. Det är en Merkurius med högtflygande planer, på sätt och vis som om den trodde sig vara Uranus.

Denna anspråksfulla attityd hos vardagskommunikationen står i stimulerande förbindelse med Mars, som i Vattumannen visar på drivkraft mot kunskap och mot att i allt högre grad finna och finna utrymme för vad som enkelt kan kallas självförverkligande. De trissar varandra till större ambitioner och djupare perspektiv. I viss mån kan det sägas handla om jakten på en identitet.

Eftersom Merkurius inte har andra aspekter, men Mars har tre, pekar det på att den förstnämnda planeten mer står i den andras tjänst än tvärtom. Merkurius stimulerar dialoger och tankeutbyte av konstruktiv art, med klart formulerade syften, hur anspråkslösa de yttre formerna än stundtals kan verka, och detta för att ge näring åt Mars ohejdbara process mot självförverkligande.

Njutning: Venus

Venus

Den tredje aspekten till Mars har Venus, på 1° Skytten och 20° in i 2:a huset — alltså en position identisk med Merkurius, fast i föregående stjärntecken och hus. Venus beskriver kreativitet och förmågan att behagfullt och lustfyllt verka i vissa riktningar. I startfältet på Skyttens stjärntecken har denna förmåga vingar och når riktigt långt, som med glödgad efterbrännkammare. Venus verkar särskilt genom långsträckt aktivitet, där initialskedet inte kan visualisera slutmålet annat än vagt, fjärran. Handling är kärnan i metoden, att skrida till handling oavsett hur långt det är till mål, och den genomförs hastigt, intensivt, hängivet.

2:a huset visar på ständigt närvarande resurser, så denna intensiva och samtidigt behagfulla handlingskraft är en tillgång som verkar outsinlig — vilket gör att den kräver sitt utlopp, mest för jämnan, för att inte i stället emanera en känsla av tristess, av likgiltighet. Risken för detta är inte särskilt stor, i synnerhet som Venus är förbunden med Mars i en kvadratur, som åt dem båda befordrar pockande krav, hetsar dem till större bedrifter och starkare uttryck. Det finns en vag konflikt mellan dem, som är batteri i deras respektive verkningsfält — eller kunde man rättare tala om kvadraturen som skapande en kondensator, där deras olika laddning stegras för att då och då utlösas, med intensiv aktivitet som följd.

Marskraften verkar i Vattumannen för ett trängande på djupet av det som finns i den närmaste omvärlden, i situationen som den är, medan Venus i Skytten hellre syftar på att finna vägar bort, mot nya hägrande terränger. Denna intressekonflikt är kondensatorn, som gör att båda får kraft att nå längre på sina respektive vägar än de skulle göra i ensamt majestät.

Venus och Mars är två tydliga kompletterande motsatser i astrologin — den förra symbolen för det kvinnliga, den senare för det manliga. När de befinner sig i kvadratur till varandra blir deras motsatser förstås än mer utkristalliserade, också inför varandra. Deras relation i världshoroskopet har därför vittfamnande betydelse och måste få många tydliga konsekvenser. Så visar det exempelvis på accentuerade skillnader mellan manligt och kvinnligt — alltså mellan könsrollerna — där det förekommer viss tävlan mellan dem, med kvinnan som den resursstarka på väg mot nya utmaningar, medan mannen strävar efter att förstå och komma tillrätta med sin egen situation och plats i livet. De trissar varandra på så vis att mannen alltmer förlorar grepp om kvinnan och därför försöker fördjupa sig i sig själv, medan kvinnan uppfattar mannen som koncentrerad på alltför begränsade perspektiv, så att han ger överdriven betydelse åt ting som närmast är självklara, varför hon tröttnar på honom och ger sig ut på egna äventyr.

Det ska jämföras med de bilder av faderligt och moderligt, som ges av solen och månen — där deras roller syns bli närmast ombytta, vilket beskrivits ovan. Även om måne och sol befinner sig i sextil med varandra, en aspekt av mjuk samverkan, visar deras relation — liksom den mellan Mars och Venus — att män och kvinnor, hur de än har glädje och nytta av varandra, fjärmas under det nya millenniet, för att alltmer gå in i sina egna världar. Och det syns de trivas med.

Fantasi: Neptunus

Neptunus

Venus har en till aspekt — en sextil till Neptunus på 3° Vattumannen, 22° in i 4:e huset. Neptunus, som visar på drömmar, fantasi och visioner, får här i Vattumannen prägel av att skåda in i stora sanningar, att drömmarna är sanndrömmar och visionerna inte några hallucinationer, utan riktiga perspektiv på ting som annars är fördolda, svåra att överblicka, närmast omöjliga att förstå. Det är förstås en god position för intuitiv förmåga och pricksäkra aningar, som framför allt tar sig uttryck i förhållande till hem och familj, till den privata sfären. I denna sektor väcks Neptunus klarsyn, så att hem och familj genomskådas.

Neptunus verkar därmed som en radikal förändrare av denna gamla ordning, hur hem och familjeliv gestaltar sig och vilken betydelse dessa delar av tillvaron får. Invanda roller inte bara ifrågasätts utan görs om intet, familjebanden måste antingen öppnas för att rymma och leva ut dess drömmar, eller helt klippas av. Sextilen till Venus visar vilken bakomliggande lust som eggar dessa visioner och hjälper till att framkalla konsekvenserna av dem. Den äventyrliga, förnyelsetörstande Venus ser i hemmet den fålla som först av alla måste öppnas mot en större omvärld, och om det inte går måste den helt överges.

En sextil mellan Venus och Neptunus visar också på stor kreativitet, en flödande skaparförmåga, som torde ta sig många uttryck — här i mestadels visuella konstformer. Ögat stimuleras - både hos konstnär och betraktare. Sanndrömmarna blir fascinerande bilder, klarsyntheten blir meningsbärande motiv.

Tendens: månknuten

Den sista av världshoroskopets aspekter går från Neptunus till den enda återstående av horoskopets punkter: månknuten på 6° Lejonet, 25° in i 10:e huset. Det är en opposition, vilket är särskilt slående eftersom månknuten egentligen är en av två punkter: månens norra och södra nod, som alltid ligger 180° ifrån varandra — alltså befinner sig den andra noden i konjunktion med Neptunus.

Månens noder beskriver med sin opposition framför allt en allmän riktning i horoskopet — från den ena noden till den andra, och omvänt. Vilken av riktningarna som är den mest gällande kan variera, men brukar kunna avgöras av hur övriga punkter i horoskopet förhåller sig till dem. När en planet är i konjunktion med en av noderna, innebär det normalt att riktningen på nodernas opposition blir åt detta håll — men med Neptunus, den undflyende, drömska kraften, är det inte alls lika säkert. Där kan Neptunus verka för den diametralt motsatta riktningen, nyfiket sökande efter den nod som är längst bort.

Världshoroskopet beskriver alltså med sina månnoder en riktning, en allmäntendens, som kan vara från fjärde husets familjeliv mot 10:e husets samhälleliga arena, eller tvärtom. I Lejonet respektive Vattumannen kan ytterligare sägas att det handlar om individuellt förverkligande i det större sociala sammanhanget kontra att gemensamt lära känna varandra på djupet inom hemmets väggar. Försåvitt riktningen är från socialt till familjärt, kommer Neptunus att ständigt underhålla en längtan åter till det sociala, loss från familjens garn, och denna längtan torde i så fall på många sätt kunna åstadkomma familjebands upplösning. Om riktningen är från det familjära mot det sociala, förblir ändå Neptunus i hemmets sfär som starkast och tydligast, vilket gör att det sociala livet näppeligen kan bli lika fascinerande som drömmen om det är i hemmets stilla vrå, och hur ståtlig ställning det sociala perspektivet än erbjuder blir dess perspektiv aldrig så svindlande som hägringarna framkallade hemmavid, och endast där.

Det är förstås en frustrerande motsättning — den samhälleliga framgången som inte kan bli så märkvärdig som drömmen om den, kontra en hemmiljö som ger fantasin vingar men därmed framstår som än mer grå. Å andra sidan är det en motsättning som skänker båda livsrummen frisk luft och nyanserande, berikande perspektiv.

Planeternas symboler.
Planeternas symboler: solen, månen, Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, Ascendenten, Medium Coeli, månknuten.

Millenniehoroskopet.
Världshoroskopet för 2000-talet, baserat på det nya millenniets startögonblick — nyårstolvslaget den 1 januari 2000.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011