av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Viktiga händelser:
transiter
Antalet transiter som hinner ske med världshoroskopets alla planetpunkter under tusen år är på tok för många för att analyseras här. Något måste ju lämnas åt det nya millenniets astrologer. Vad vi kan orka göra är ändå att ta en titt på banorna, samt de viktigaste konjunktionscyklerna för de långsammaste planeterna. En ytterligare begränsning är nödvändig — av aspekterna som transiterna bildar med världshoroskopets planetpunkter berörs endast konjunktioner och oppositioner, som också är de ojämförligt viktigaste.

När det gäller planeternas banor har jag vidare gjort så att jag nöjer mig med att beskriva det första varvet de gör under millenniet, eftersom de följande varven blir repriser av identiska transiter, som kan tolkas på samma sätt. Naturligtvis betyder det inte att historien så enkelt och schematiskt upprepar sig i detalj, de övriga planeterna på stjärnhimlen har ju vid varje transits återkomst annorlunda konstellationer. De generella drag som transiterna uttrycker kommer dock att upprepas med samma frekvens som planeternas omloppsbanor — alltså för Pluto 248 år, Neptunus 164 och Uranus 84.

Den som vill veta när transiterna sker under millenniets följande planetvarv behöver bara addera omloppstiden till det år som nedan anges för aspekten i fråga — osedvanligt smidigt för att vara astrologisk beräkning. Det blir dock ungefärligt — på grund av retrogradationernas influens kan det spela något år hit eller dit.

Slutligen ska förklaras att de datum jag anger i det följande är de som gäller transitens första passage — det brukar följas av en retrogradation och en ny passage, så att hela förloppet kan ta uppemot två år. Händelser som transiten framkallar har därför en tendens att först verka hejdas eller göras om intet, men vid det definitiva inträdet visar de sig i alla fall genomföras.

Makt och omvälvning: Plutos transiter

Pluto

Pluto hinner göra ganska precis fyra varv runt zodiaken under ett millennium, så denna planet visar med sina transiter på omfattande, långvariga skeden. Därför ska årtalen som anges tolkas tämligen ungefärligt — men det bör alltid vara så att tidpunkten för en konjunktion eller opposition (med något års marginal) innehåller en tydlig manifestation av dess inflytande, om än det ibland kan dröja åratal innan man förstår att se det så. Ofta med just Pluto är det dock fråga om dramatiska omvälvningar som är nog så tydliga också i sin samtid.

I det följande behandlas Plutos första varv runt zodiaken under det nya millenniet, vilket varar fram till år 2246 då Pluto åter når den punkt som planeten har i världshoroskopet — 11° Skytten precis i början på 3:e huset. Med cirka 248 års intervall kommer samtliga nedan nämnda aspekter att upprepas under hela millenniet, alltså summa fyra gånger för var och en av dem.

Den första transiten som Pluto begår är en konjunktion med Merkurius i Stenbocken och 3:e huset år 2008. Då sker ett välkommet genombrott i kommunikationstekniken, dess apparatur och system, som gör alla former av samtal mellan människor så mycket lättare och som i synnerhet är till gagn för folks förkovran på fritiden och deras möjligheter att obehindrat ägna sin lediga tid åt just vad de själva vill.

2013 har Pluto — som rör sig jämförelsevis raskt i denna del av sin bana — hunnit till en konjunktion med solen, också i Stenbocken och alldeles i slutet på 3:e huset. Här sker en omvälvning av hur människor i sitt umgänge brukar kommunikationsmedlen — vanor ändras i sådan riktning att de syns gå mot intimare umgängesformer i trängre kretsar, trots att det finns resurser för de flesta att ägna sig åt masskommunikation. Delvis sker denna reaktion som ett sätt att ta avstånd från samhällsordningens sätt att övervaka och kontrollera medborgarnas meningsutbyten och intresseyttringar, men också för att folk genuint längtar efter fastare relationer.

År 2025 är det dags för konjunktionen med Neptunus i Vattumannen och 4:e huset, då svindlande annorlunda perspektiv på familjeliv vaknar, så att dess traditioner byts ut mot nya former och därmed öppnar för att känslor som inspiration och fascination ska få utlopp i hemmiljön — dessutom i en situation av tilltagande välfärd, så att folk har möjligheter att njuta hemlivet, som de inte alls låter vara blott fridsamt och sannerligen inte rutinmässigt.

Konjunktionen med Uranus i Vattumannen och femte huset kommer 2032 och då hävdar mången astrolog att Vattumannens tidsålder har anlänt — de har också goda argument för sin sak: nya insikter vaknar hos folk i gemen, intressen för de riktigt djupa och stora sanningarna, vilket också visar sig i samtliga konstformer, även ren underhållning, som också den blir klok och analytisk för att alls kunna locka publik. En form av frigörelse inom kommunikation och umgänge bidrar till detta intellektuella och kulturella uppvaknande, likaså kommer skolväsendet — i synnerhet vad gäller grundskolenivå — att öppna dörrarna till nya lärdomar. Men rent formellt låter ändå Vattumannens tidsålder vänta på sig ytterligare ett drygt århundrade.

Sådär tio år senare, år 2041, går Pluto i konjunktion med Mars, som likt Uranus befinner sig i Vattumannen och 5:e huset. Denna transit borde verkligen ta sig tydliga, drastiska uttryck, eftersom Pluto och Mars båda är dramatiska till sin karaktär och så att säga hetsar varandra — i synnerhet när det är den långsamma av dem som befinner sig i transit rörelse. Det är en rebellisk stämning som växer i folk- och kulturliv, att ta avstånd från gamla dogmer och kräva att de får göra sig hörda med sina nya, djärva — ja, delvis omstörtande — tankar. Man kan med vårt språkbruk tala om ett paradigmskifte, som i så fall krävs och framtvingas av folkflertalet, inte av lärosäten eller deras företrädare. I denna gärning tar folk på flera sätt stöd av varandra — inte i stora samfund, utan genom nätverk av vänner, allierade, sammansvurna. Det har ett visst pris, förstås, som tas ut i deras välfärd — de måste vända sig ifrån ett överflöd som annars vore lättillgängligt för dem, eftersom de behöver avsätta tid och energi åt det frambrytande nya tänkandet, som ser ut att ha sin kärna i ett slags kategorisk folkvisdom, en anda av att det inte är eliten som sitter inne med de stora sanningarna, utan den breda allmänheten — just genom sin bredd och sin allmänhet.

Sedan dröjer det ända till år 2090 innan Pluto har sin nästa betydande aspekt — en konjunktion igen, med Jupiter i Väduren och 7:e huset. Det visar genombrott vad gäller alla former av allianser och partnerskap — gamla sådana bryts upp, nya bildas, och detta i väldigt tempo och med omedelbara, rika resultat. Det blir förstås också ganska rörigt, så att man från en dag till nästa är oklar över vilka uppgörelser som gäller, vilka trohetsband som har bärighet — i de flesta fall inga alls. Det är individualistiska ordningar, fast de uttrycker sig med allianser, och som en bakomliggande drivkraft finns viljan att råda över sin egen tid, kunna ägna sig åt det man själv vill — såväl för enskilda människor som hela nationer.

Sin andra opposition ingår Pluto med månen år 2103, vilket betyder att partnerskap och allianser — som mycket väl kan vara födda ur, i alla fall fått sina former från, virrvarret av dylika på 2090-talet — nu knyts ihop till fastare beroenden och ofrånkomliga kompromisser, som leder till svårigheter för båda parter att fortsätta med sina egna uttryck, eget självförverkligande. Det betyder högre grader av tvång i allianserna, mer fastlåsta former för dem, mindre rörelseutrymme för de allierade. Samhällets styrande visar sig ha vissa fingrar med i spelet, om än de ofta har de bästa avsikter med dessa regleringar, likaså finns hos allmänheten en viss längtan efter de fasta relationernas ordning och tillförlitlighet — så ändringen sker inte utan förankring. Ändå betyder det att känslor kommer i kläm och emotionella behov blir svårare att leva ut.

Konjunktionen med Saturnus åren därpå — med start 2106 — är en fortsättning på detta förlopp: allianser blir mer bindande, den personliga friheten i dem kraftigt begränsad. Det handlar om plikt och ansvar — inte bara i samtiden, utan även länkat till förflutet och framtida. Alltihop syns vara en tydlig reaktion på 2090-talets frimodiga förhållande till all slags allianser. Här är det ännu tydligare att de styrande verkar i denna riktning och när det behövs fattar de långtgående beslut, även om de ogillas av befolkningen.

År 2128 är det dags för nästa opposition, till Venus i Skytten och 2:a huset. Det är den materiella ordningen och försörjningen som genomgår ofrånkomliga kriser och besvärande omvälvningar, vilka innebär att folk får svårt att försörja sig, även hela samhällen blir fattigare och nödgas slita rätt hårt för att åstadkomma livets nödtorft. Nu blir det ont om fritid att ägna sig åt egen förkovran och dylikt, för här får alla ta i. Det är inte mycket man kan göra åt själva kriserna, som helt enkelt kommer sig av olyckliga omständigheter — låt oss kalla det ödets slag - men det värsta är över efter år 2130. Det är också så att de händelser som inleder svårigheterna verkar harmlösa till en början, varför få anar de besvärliga konsekvenserna innan de inträffar.

Ytterligare en opposition — de kommer att dugga tätt under detta århundrade och begynnelsen på det följande — sker år 2139 då den transiterande Pluto ställer sig tvärs emot sig själv i Skytten och 3:e huset. Det är en astrologisk begivenhet att ta på stort allvar — Pluto är inte nådig när den motarbetas, och nu sker det dubbelt, genom två Pluto som verkar tvärt emot varandra. Vissa samhällsförändringar som har med kommunikation och internationellt fritt utbyte att göra, motverkar de utvecklingssteg mot allt friare och öppnare kommunikation mellan de vanliga medborgarna, som annars kännetecknar hela millenniet. För att kommunikationen ska fungera bättre i det stora perspektivet motarbetas och stramas den åt i det lilla. Långväga förbindelser prioriteras framför de kortsträckta, det globala ges företräde framför det lokala. Folk finner ändå att de kan ta lärdom och än på ena, än på andra sättet fortsätta sin förkovran och egen andliga utveckling — inte så lite genom egna finurliga lösningar. Det gör att denna tid inte upplevs så besvärande som man dessförinnan fruktade. Folk anpassar sig, kvickare än någon anat, och visar god min i elakt spel.

År 2158 går Pluto i opposition till Merkurius, som finns i Stenbocken i 3:e huset. Trots att några år gått sedan Plutotransiten är det samma processer som är verksamma — förändringar av kommunikationer i det globala perspektivet hämmar och nu till och med bryter ner de fasta kanaler som varit till vanligt folks förfogande. Men även nu finner folk på råd, fast det kräver djärvare ageranden och en hel del konkreta handlingar av dem, så att de ändå känner att de håller dörrarna öppna för sin egen fortsatta utveckling och lyckas leva sina liv efter egen vilja, trots att de blivit kringskurna i sin rörlighet av samhällets större reformer. En hel del civil olydnad syns vara nödvändig för att åstadkomma detta.

År 2166 går Pluto in i konjunktion med MC i Kräftan och slutet på 9:e huset, samtidigt som planeten bildar opposition till solen i Stenbocken och slutet på 3:e huset. Detta är därmed en tid av omfattande omvälvning, där maktstrukturer förändras på ett sådant sätt att undersåtar blir lidande, kommer på undantag och inte har mycket att säga till om i saken. Härskare framträder och tar för sig, med de uttalat bästa intentioner — de vill bara väl, hävdar de, men är inte noga med att förhöra sig om deras välvilja är efterfrågad. Här sker dramatiska samhälleliga omvälvningar och drastiska förändringar av beslutsordning och maktfördelning. De som styr anser sig undantagslöst vara skickade att styra efter eget sinne, och är förvissade om att bättre än folket veta vad folket behöver. De behöver inte ens uppträda med någon demokratisk kostymering, uttrycker inte alls någon vilja att lyssna till sina undersåtar. Sitt stöd hämtar de i allianser, och det gör också undersåtarna — på sina egna vis — för att klara sig igenom denna hårdare styrda värld.

Den opposition som Pluto år 2185 har till Neptunus i Vattumannen och 4:e huset, är en fortsättning på den förstärkta överhetens hårda grepp om världen och folket. Då har härskarna till och med upphört med att mena sig verka för folkets väl, utan ägnar sin kraft åt egen ståt och blomstring, som om deras riken vore till för dem att uttrycka sin egen storhet på, och inget annat. Människors privatliv inkräktas, de går inte ens säkra i sina hem. Inte ens i sina tankar och drömmar kan de vara helt säkra från överhetens inblandning. Då är det föga tröst att de i stället förlänas ett visst överflöd, ett ekonomiskt oberoende, som något slags plåster på såren. I viss mån är det just med det förtäckta hotet om att strypa överflödet, som makten kan gå in och styra i folks hem, ända in i deras drömmar. Den som drömmer om något bättre kan också få mardrömmar om något sämre.

När Pluto år 2193 hamnar i opposition till Uranus i Vattumannen och 5:e huset är det egentligen samma maktspel som råder, fast med andra övertoner. Härskarna fortfar att dominera och spelar nu på den folkliga arenan, med massmöten och manifestationer som ingen i världen kan undgå. De formar ideologier efter eget sinne, ger dem gärna sina egna namn och beter sig på många sätt inte olikt somliga av Romarrikets kejsare en gång. Naturligtvis genomskådas sådant av undersåtarna, även om de inte får ge uttryck för detta, och de lär sig att hålla sådana tankar djupt inom sig — men det är både riskfyllt och krävande. Här vaknar ändå idéer djupt inne i den folkliga tankeprocessen, både om hur förtrycket ska få ett slut och om vad som bör komma i dess ställe — och det är förändringar inom kommunikationens fält, öppningar och nyordningar i tämligen ringa men ändå betydelsefull skala, som skapar möjlighet till uppror.

Det ironiska är att de mäktiga iscensatt dessa kommunikationsförändringar i syfte att ytterligare stärka sin ställning och triumfera, och de anar inte vilka möjligheter de därmed råkat öppna för sina undersåtar.

År 2201, när Pluto står i opposition till Mars i Vattumannen och 5:e huset, kommer en öppen konflikt mellan makthavare och folk, där de förra syns vara övermäktiga men ändå kommer att förlora, och de senare mest tar ordet till vapen, med vilket de i längden överraskande ska segra. De vet vad de gör och fortsätter även under motsättningarna att analysera, att betrakta allt som sker med klokhet och eftertanke, vilket gör dem allt mer överlägsna makthavarna, som så länge levat i sina egna snäva världsbilder att de inte kan förstå så mycket annat. Inom något år är reformerna av makten och dess struktur en realitet, ett öppet kritiskt sinnelag råder i världen och ingen kan utan mycket goda skäl ta kommando och fatta beslut i en eller annan riktning. Det blir kanske inte så spektakulär politik därefter, mest segdragna kompromisser, men en efterlängtad stabilitet efter gångna decenniers samhälleliga spänningar.

År 2222 går Pluto i konjunktion med Ascendenten i Vågen, varvid världen förändras i vad den utger sig för att vara, den offentliga attityden — vad som anses propert och gångbart. Det är inte någon dramatisk omställning, snarare en förnyad samling runt begrepp som demokrati — en förstärkt återkomst — och sansad ideologi, där rättvisa och lika värde för alla åter är honnörsord. Den personliga integriteten värderas åter högt och rehabiliteras, kommunikationskanaler öppnas och görs fritt tillgängliga. Det anses som djupt hedervärt att människor på sin fria tid vill förkovra sig så att förfining och mognad tilltar hos envar. Gentemot makt och styre förhåller sig en enad värld tämligen kallsinnigt — makthavarna fortfar att existera, men deras värv anses varken nobelt eller eftersträvansvärt. Inte heller anses gemenskapsband av någon sort — varken till vänner eller familj — vara särskilt angelägna, eftersom dylika tenderar att inkräkta på den personliga integriteten. Det blir med andra ord en något kylig och distanserad attityd som favoriseras.

När Pluto år 2228 går i opposition till Jupiter i Väduren och 7:e huset är det en logisk fortsättning på individualismen och den nya offentliga attityden, så att man anser odlingen av den egna karaktären mycket värdefullare än att ingå partnerskap — hellre ensam med värdighet än i en gemenskap som innebär kompromisser, om de sedan är aldrig så bagatellartade, vad för belöning som än hägrar i alliansers möjligheter.

Även konjunktionen med månen i 1:a huset och Skorpionens stjärntecken år 2233 handlar om allmänna attityder och preferenser, men nu blir individualismen inte så mycket en fråga om heder och nobelt uppförande, som att realisera sina önskningar, att utforska sin lust och längtan. Det betyder att avtal bryts, allianser trotsas och sviks när den egna lusten drar åt annat håll, och det kan var och en förstå. Ändå växer i detta skede allmänt i samhället behovet av vänskap och umgänge i nära former, också sådär lite diskret traktan efter intima band till familj och närstående, så att former för detta börjar utvecklas ånyo.

Blott med ett års fördröjning, alltså 2234 — därmed i praktiken samtidigt — inträder Plutos opposition till Saturnus i Oxen och 7:e husets slutfas, vilket visar med tydlighet att här sägs även långvariga allianser upp, samarbetsformer av de mest traditionella slag upphör och individualismen blir alltmer dominerande — de egna behoven blir så gott som allenarådande. Paradoxalt nog visar sig dessa behov allt starkare vara att förenas i den lilla vänkretsen, att umgås med nära och kära — privatlivets helgd. Dit är det som längtan framförallt sträcker sig och det är därför man plägar klippa alla andra former av band.

Decenniet därpå, år 2242, går Pluto i konjunktion med Venus i Skytten och 2:a huset, vilket på ett lika plötsligt som angenämt vis skapar frihet från mängder av beroenden. Här växer ett överflöd som kommer de allra flesta till del och folk behöver inte binda upp sig och sin tid för att få en rimlig utkomst. Det öppnar också möjligheter att i privatlivets närmaste krets skapa de bästa förutsättningar och ta sig tid att njuta av varandras närhet, att stimuleras och inspireras av den intima umgängeskretsen i ett familjärt sammanhang — däremot gör detta välmående att folk överlag har svårare att koncentrera sig på sin intellektuella och andliga personlighetsutveckling, till och med så att de inte särskilt kraftfullt orkar kämpa för att få igenom sin vilja, så fort det rör sig om något utanför hemmiljön.

År 2246 har Pluto återvänt till sin utgångsposition vid millenniets start, i Skytten och begynnelsen av 3:e huset. Här sker på nytt en omvälvning av kommunikationsformer, så att gränser passeras och hinder rivs. Nya perspektiv blir synliga och folk finner nya kanaler till vänner och likasinnade.

Och så börjar Plutos transitcykel om igen.

Fantasi och konst: Neptunus transiter

Neptunus

Med sina 164 år har Neptunus en något kvickare bana än Pluto, fastän skillnaden kan vara svår att uppfatta under den begränsade livslängd som är människors. Lika svår att uppfatta är ofta den roll som Neptunus spelar med sina transiter, eftersom denna planet har att göra med det underliggande — drömmar, fantasi, inspiration och visioner. Tydligast uttrycker sig Neptunus inom de sköna konsterna, i synnerhet när de tar sig uttryck som kommer nära drömmens natur — på sätt och vis i en egen, avgränsad verklighet, som bara indirekt kan nås av vad som sker i det vanliga livet. Det är också sällsynt att Neptunus manifesterar sig tydligt i det vanliga livet, varför dess processer mest blott anas — ofta först i efterhand. I regel är det fråga om underströmmar, vaga tendenser, antydningar. Därför är det inte mycket vits att vara annat än rapsodisk i genomgången av dess transiter. Det första varvet sträcker sig till år 2163, varefter framtida upprepningar enkelt fås genom att addera 164 år till nedan angivna årtal.

Det börjar i och för sig spektakulärt då Neptunus år 2004 går i konjunktion med Uranus i Vattumannen och femte huset — som bildar något av ett startskott för mänskligt självförverkligande och folks kunskapstörst som tar sig uttryck i deras fritidsaktiviteter. Det är ett genombrott för den frivilliga folkbildningen, som rimmar mycket väl med den kommande Vattumannens tidsålder. När det sker igen år 2168 är det verkligen tydligt länkat till tidsålderns reella start och föregås av den transita konjunktionen Uranus-Neptunus i Vattumannen år 2165.

Också konjunktionen med Mars år 2010 inspirerar folks vilja till självförverkligande och förkovran. Då kan de ta sig till med både djärva och vildsinta handlingar för att komma närmare sina mål och få sin vilja igenom.

År 2036 är det dags för konjunktion med Jupiter, där konstnärlig verksamhet i hög grad kommer att ske i samarbetsformer, ofta utförda av par, och med en iver och produktivitet som gör det svårt för alla att hänga med — inklusive konstnärerna själva. Relationer av alla de slag blir också förvirrande och finner udda, märkliga former.

När Neptunus år 2041 går i opposition med månen och två år senare i konjunktion med Saturnus, är det fortfarande dessa märkliga parbildningar — såväl i kärlek som andra sektorer — som är i händelsernas centrum, men nu har de tagit stabilare, fastän alltjämt udda former. Individualistiska strävanden tycks i jämförelse med detta både futtiga och föga lockande.

Oppositionen med Venus år 2052 visar en allmänt växande fascination inför det obegripliga, allt utanför konkret kontroll och förståelse, som har en tendens att göra den mer jordnära försörjningen eftersatt. Mystiken lockar så till den grad att både folk och samhälle delvis glömmer att se om sina hus. Man kan gott kalla det världsfrånvändhet.

Vid oppositionen med Pluto år 2056 har fantasin och drömmarna öppnat för förändringar i kommunikation och umgängesformer, men de resurser som skulle kunna vara till tjänst i detta är svåra att få tillgängliga — man får göra det bästa av vad man redan har — och lyckas förvisso med det på ett inspirerat sätt — medan det visar sig närmast omöjligt att lyckas skapa nya möjligheter, göra nya framsteg.

År 2065 sker en opposition med Merkurius, som visar att de drömmar och visioner om vad världens gradvisa förändring kan föra med sig inte stämmer något vidare med de språk och kommunikationsformer som de facto utvecklas. Här föds inte de språk som skulle kunna uttrycka det mest visionära, hur folk än försöker.

År 2069 sker såväl en konjunktion med MC som en opposition till solen. Världens ledare berusas av sina visioner om framtiden, de skyndar sig åstad att med kraft — och utan samvetsbetänkligheter — realisera dem, eftersom de är uppfyllda av föreställningen att agera för allas bästa. Tyvärr har allmänheten svårt att ana dessa sina ledares visioner och är därför ganska hjälplös inför dem. Det är sedan under dryga tolv år hos makten som visionerna i högsta grad hyses, medan konsten och folkets drömmar hamnar i skugga. Det ställs på sin spets av Neptunus opposition till sig själv år 2081, då varken konst, fantasi eller drömmar tillåts någon särskild plats i folks liv. Men detta skuggliv ljusnar sakta de följande åren, om än de flesta visionerna under ytterligare halvannat decennium förblir hos överheten och i det storskaliga perspektivet — högt ovan människors huvuden. Oppositionen till Uranus år 2085 visar att de idéer som figurerar i det stora offentliga sammanhanget har ringa att göra med de insikter som vaknar i folkdjupen. Även vid oppositionen till Mars år 2091 är detta sant, men då börjar folk gny och sätta sig till motvärn — de vill återerövra fantasin och drömmarna för egen del och stöter därför maktens visioner ifrån sig, vägrar att dela dem.

När Neptunus år 2110 ingår konjunktion med ascendenten vaknar äntligen den konstnärliga andan hos gemene man, fantasin släpps lös och konsten får sin rättmätiga andel av samhällets scengolv — detta efter sådär ett femtontal år av tämlig oinspirerad fantasilöshet i den synliga världen, medan under samma period folk har levt ut sina fantasier i det undermedvetna, färdats allt högre på sina drömmar. Det är denna introverta inspirations tillväxt som år 2110 väller fram i det allmänna medvetandet och blir en del av den samhälleliga attityden. Detta uttryck fortsätter med oppositionen till Jupiter år 2117, då individualism och integritet som väckts av den nya attityden gör allianser futtiga, urholkade.

När konjunktionen med månen i Skorpionen kommer år 2123 blir den öppna, allmänna attityden riktigt fascinerande, full av längtan, passion, dramatik — som om världen verkligen med Shakespeare helt och fullt blir en scen där alla människor är skådespelare. Det är en lek som hela civilisationen deltar i, en djärv utlevelse av förr så hämmade lustar och lockelser. Ingenting syns vara tabu, om det bara kittlar känslorna. Brottet mot gamla konventioner och etikettsregler visas också av oppositionen till Saturnus, som kommer blott året senare. Här är verkligen en hämningslös tid, som framför allt slänger det mesta av underförstådda lojaliteter och oskrivna lagar på soporna.

År 2134 ingår Neptunus konjunktion med Venus, vilket innebär en tid av kreativ blomstring, som framför allt gör folk materiellt obundna, och inte mycket ska fattas dem fast de aldrig sliter för sin försörjning. Det är framför allt så att de materiella behoven syns försumbara i jämförelse med den skaparlust som allmänheten omfattas av och får alla att söka nya, större perspektiv på det mesta omkring dem.

Konjunktionen med Pluto år 2139 öppnar möjligheter till nya och riktigt långsträckta användningsområden för de kommunikationsformer som just får sin utformning — folk skyndar sig att ta dem i bruk och detta på sätt som inte ens anades av dessa instruments konstruktörer. Konjunktionen med Merkurius år 2148 går i samma linje — fast här är det ordnade former för många typer av kommunikation som sätter sprätt på fantasin och tas i bruk på udda, oförutsedda vis — i synnerhet för att stimulera folks strävan efter förkovran och självförverkligande.

När sedan Neptunus går över solen år 2152 börjar det under flera år intensiva umgänget och prövandet av nya former för samvaro, av intensifierade möten, att leda till en längtan efter att innesluta denna kommunikativa rikedom i trängre, intimare miljöer — framför allt i hemmets vrå. I viss mån är det en längtan efter att låta fantasin flöda i ett rum som med sin närhet och intimitet ska vara besläktat med rummet för dess tillblivelse: själva sinnet, tanken, medvetandet. år 2163 är Neptunus tillbaka på sin utgångsposition i Vattumannen och 4:e huset, vilket visar att hemmet och den avgränsat privata sfären verkligen blir en fontän av drömmar, inspiration och fantasi, där en förnimmelse — en vision — av en större verklighet snart leder till nya tag hos den folkliga viljan till förkovran.

Debatt och vetenskap: Uranus transiter

Uranus

Uranus rör sig med sina 84 år ännu raskare genom zodiaken än de ovanstående planeterna, varför dess effekter inte är så omvälvande eller varaktiga som gäller för i synnerhet Pluto men också på sitt vaga vis Neptunus. Det som ändå gör Uranus särskilt intressant under 2000-talet är att planeten styr över Vattumannen, samma stjärntecken vars tidsålder ska begynnas i ett tidigt skede av millenniet. Därmed har planeten något av en huvudroll — allraminst från mitten på 2100-talet och sedan en god bit in på 4000-talet, alltså långt förbi tidsgränsen för denna boks studium.

Uranus står för tänkandet, klokheten och insikterna — såväl i människans utveckling från det oanande barnet till den livsvisdomsfyllda gamlingen, som i den samhälleliga debatten och vetenskapliga processen. Planetens snabba förflyttning gör förstås att här kommer och går idéer med motsvarande tempo — vad som är självklar doktrin i en tidpunkt blir en absurditet som förnekas av alla blott fyrtiotalet år senare, när planeten hunnit till sin banas rakt motsatta punkt i zodiaken, men redan efter ungefär halva den tiden — cirka 20 år — vaknar den bitska kritiken av det som ursprungligen allmänt ansågs gälla. Det analytiska tänkandet har därmed för jämnan sina brister, och det är inte alldeles bombsäkert att varje varv av Uranus bana också är en spiralrörelse uppåt, mot högre och säkrare förståelse. Kanske går det mestadels bara runt, runt, runt.

För en så lång period som millenniet uträttar Uranus transiter inte så många varaktiga ting, varför genomgången får lov att vara riktigt kortfattad.

När Uranus år 2002 går i konjunktion med Mars ägnas en ovanligt hetlevrad debatt framför allt åt konsten och dess meningsinnehåll. Åren omkring 2002 handlar mycken forskning om fritid och kultur.

År 2017 sker en konjunktion med Jupiter, varvid en synnerligen mångordig diskussion med en stor mängd inblandade behandlar relationer, allianser och dylika bindningar — med särskild uppmärksamhet på vilka som blir gynnade eller missgynnade av dem — här försöker alla faktiskt någorlunda att bli överens, även om tonen ibland kan bli ivrig, för att inte säga hetsig. Debattens riktning märks tydligt år 2020 när oppositionen till månen visar att man enas runt ett avfärdande av självförverkligandets rätt och mening — hellre bör människor värna om att ordna sig i samförstånd med andra. Det understryks även vid konjunktionen med Saturnus samma år — man diskuterar vilka plikter människan har, och hur de främst handlar om att fungera pålitligt och varaktigt med andra.

År 2025 sker en opposition till Venus, som skapar debatt om det riktiga i att liknöjt njuta välfärdens frukter, och hur detta kan göra människan värnlös mot ödets slag. Åren omkring detta sysslar vetenskaperna mycket med själva gränsen för kunnandet, för det vi alls kan hoppas förstå.

En opposition med Pluto kommer 2028, varvid diskussionen rör nödvändigheten av föränderlighet och anpassning till nya villkor, medan de flesta debattörerna enhälligt tar avstånd från de nydaningar som faktiskt håller på att ske inom kommunikationens fält. Forskningen är mycket sysselsatt med olika frågor om anpassningsförmåga. Vid oppositionen till Merkurius 2032 vill en bildad elit göra skillnad på sig och vanligt folks pladder, som man plägar se det, så att dessa olika samtal förs i separata rum, och de förra gärna talar ovan allmänhetens huvuden, fast det rör vad som är det bästa för samma allmänhet och hur lite den själv anses förstå det — en diskussion som varar igenom konjunktionen med MC 2034 och oppositionen till solen samma år. De som för diskussionen anser sig veta bäst och lyssnar inte gärna på folkets mening — en inställning som varar under några år till.

År 2039 går Uranus i opposition till Neptunus, varvid det närmast blir så att den offentliga diskussionen handlar om helt andra ting än vad allmänheten har i åtanke, så att det är som de levde i två olika världar. De lärda uttrycker sig mer bestämt och kategoriskt medan de, som alla andra, i privatlivets dolda vrår låter sinnet fara och fantasin spraka.

År 2042 befinner sig Uranus i opposition till sig själv, varvid diskussionen i det offentliga rummet har gått så långt med sina teser att den börjar säga emot sig själv och riktigt fara vilse. Vid oppositionen till Mars 2045 blir detta uppenbart för de flesta, och folk börjar lite till mans att ge svar på tal. åsiktsproffsen står inte oemotsagda och har inte längre podiet för sig själva.

När Uranus går in över ascendenten år 2054 vaknar en ny klokhet och eftertänksamhet i det allmänna medvetandet. Nu respekteras varje åsikt och tanke, och det anses att just denna respekt är en förutsättning för verklig klokhet. All form av egen förkovran uppmuntras, som en självklarhet för en modern, upplyst människa.

Det gör vid oppositionen till Jupiter 2057 att man även ifrågasätter varje form av allians och parrelation, eftersom sådana kan vara hinder i den personliga utvecklingen. Också forskningen tar fasta på individen, så att människan knappt längre betraktas som ett flockdjur, ett socialt väsen, i alla fall inte det som anses väsentligast i henne.

Än mer uttalad är den synen vid konjunktionen med månen 2059, då forskningen kommer fram till att människans absolut mest avgörande drivkraft är hennes sökande efter utlopp för de egna lustarna, efter lycka och känslomässig upplevelse, det enda som kan göra hennes liv rikt på riktigt. Därför är det en given konsekvens att man vid oppositionen till Saturnus 2060 allmänt menar att fasta relationer är av ondo och bör avskaffas — människan ska inte ha andra band än till sig själv och sina egna behov.

År 2065 kommer en konjunktion med Venus, då vetenskapen gör stora framsteg vad gäller en smidig försörjning för mänskligheten. Nya lösningar skapar möjlighet till en behagligare värld där det inte längre ska vara ett slit att tjäna sitt uppehälle, i stället växer hos många idén om ett varaktigt ekonomiskt oberoende fram. Debatten tar fasta på hur viktigt det är att dessa nya resurser verkligen öppnas för alla och sprids vida omkring - vilket inte nödvändigtvis betyder att så sker i praktiken.

I konjunktionen med Pluto 2067 sker landvinningarna i stället inom kommunikationens fält, där plötsliga och långtgående genombrott inom vetenskapen gör saker möjliga som tidigare varit otänkbara. Samtidigt sker inom den offentliga debatten ett slags metadiskussion, som handlar om samtalets verktyg och möjligheter att verkligen leda till nya slutledningar. Man söker nya, mer långsträckta former för meningsutbyte. Den strävan fortsätter under konjunktionen med Merkurius 2072 och får då äntligen några konkreta resultat, som verkligen leder till förändringar inom språket och sättet att föra samtal. Och när Uranus 2074 går över solen har dessa förändringar blivit en varaktig realitet, som verkligen gör debatten mer konkret och dess slutsatser användbara. Vad som löste problemet syns ha varit metoder som gjorde det offentliga samtalet intimare, diskussionen mer vardagsnära och allmängiltig.

Konjunktionen med Neptunus 2080 för på allvar den offentliga diskussionen in i folks vardagsrum, så att familjer och närstående deltar i samtalet — som vore de medlemmar i dess expertpanel. Skillnaden mellan den offentliga och den privata diskussionen tunnas också ut, så att ventilerade frågor möts av åsikter från allehanda människor, utan någon särskild ordning eller urskiljning. Det gör inte så sällan samtalen smått kryptiska, men skänker dem också förmågan att överraska och ta oförutsägbara vändningar, nå långt förbi den punkt de må ha utgått ifrån.

År 2083 når Uranus tillbaka till sin utgångspunkt och stimulerar människors privata strävan efter insikter och en upplysning i lärdomens stjärntecken.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011