av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Sveriges horoskop
Vad är det ställt på?

I det följande är det inte ett utan två horoskop som kommer att tas i bruk — det ena är Sveriges eget, det andra ett horoskop motsvarande världshoroskopet men ställt för Stockholm, den 1 januari år 2000 klockan 00.00 svensk tid. Det senare är framför allt intressant i hur det avviker från världshoroskopet, vilket är i minimala men väsentliga detaljer, samt hur det förhåller sig till Sveriges eget horoskop.

Sveriges millenniehoroskop.
Sveriges millenniehoroskop, baserat på nyåret 2000 i Stockholm.

För Sveriges horoskop kunde man tänka sig ett antal olika datum som utgångspunkt, vart och ett med sin betydelse och sina konsekvenser för hur horoskopet kan tolkas. Det jag har valt är baserat på den gällande svenska regeringsformen, som klubbades igenom av riksdagen den 27 februari 1974 klockan 16.40 i Stockholm.

Sveriges horoskop.
Sveriges horoskop, ställt på ögonblicket då den nya regeringsformen stadfästes, den 27 februari 1974 klockan 16.40 i Stockholm.

Regeringsformen är en rimlig grundpelare för nationen och ändras inte alltför ofta — senast dessförinnan skedde det den 6 juni 1809. Men även med ett sådant riktmärke har man flera val. Första klubbandet av denna grundlagsändring skedde den 6 juni 1973 — varvid riksdagen visade en varm känsla för datumets tradition, som man efter det lagstadgade riksdagsvalet följande höst inte hade tålamod att upprepa. Detta kunde mycket väl bero på att de behövde tillräcklig tid inför ikraftträdandet av nya regeringsformen, som skedde den 1 januari 1975. Man kunde alltså tänka sig ett Sverigehoroskop på såväl 6 juni 1973 som 1 januari 1975. Att jag valt andra klubbandet som utgångspunkt beror på att detta genast innebar att förändringen blivit spikad — från den stunden skulle inget mindre än två nya klubbningar med riksdagsval emellan kunna hejda reformen. Där blev det alltså laga kraft, i all rimlig mening.

Tidpunkten är förstås mer signifikativ som en politisk manifestation än ett folkligt uttryck, för vilket 1 januari 1975 möjligen skulle passa bättre, men en nation handlar i så hög grad om den politiska makt som styr. Om dessutom händelsen i fråga ändå i sin helhet har både önskats och dirigerats av den härskande apparaten, är det dess datum som blir mest rättvisande. Man måste dock minnas att detta Sverigehoroskop därigenom bäst beskriver just hur landet styrs, dess politiska skeenden.

Ett Sverigehoroskop för andra klubbningen av regeringsformen handlar naturligtvis först och främst om landets regering, vad den gör och hur den har det, samt de styrande organ som är länkade till regeringen — riksdagen, departementen, statliga verk och så vidare. Så länge det kan sägas att vårt land verkligen styrs av sin regering kommer förstås horoskopet att vara mycket talande för det svenska samhällets form och utveckling, även vad gäller kultur, näringsliv, folkliga tendenser, allt som kan sägas influeras, likt ringarna på vattnet, av de initiativ som tas av Sveriges styrande — eller för den delen allt som reagerar på, rentav protesterar emot, samma styre.

Även om det går att diskutera såväl hur stort självstyre Sverige och dess regering kommer att ha om EU fortgår med sin form av centralisering, torde Sverigehoroskopet fortsätta att beskriva det moderna Sverige och dess olika händelseförlopp. Det måste dessutom sägas ha en bred folklig förankring, eftersom allmänna val tillsatte den riksdag som klubbade regeringsformen.

Hur länge gäller det?

Eftersom horoskopet är ställt på klubbandet av Sveriges regeringsform, gäller det i princip intill den stund en ny regeringsform klubbas igenom. Det kan förstås ske inom blott några år, lika gärna som flera århundraden in i framtiden. Få länders regeringar är ivriga att bryta upp sitt styrelseskick — även om de gärna bullrande hotar med det — eftersom sådant riskerar att skaka om deras egna maktpositioner och skapa otrygghet, så det är sannolikt att en regeringsform som visat sig fungera under några decennier ska få fortsätta att rulla så långt det bara är möjligt. De regeringsformer Sverige har haft är av år 1634 (med några tillägg 1660), 1719 (något modifierad 1720), 1772 (modifierad 1789), 1809 och 1974. Med undantag för 1700-talets flit har de alltså varit ganska seglivade — men vi kan av historien ana att nuvarande regeringsform knappast överlever nya millenniet, eller ens en betydande del av det.

Om — eller snarare när — en ny regeringsform genomförs, upphör omedelbart detta horoskop att gälla — till förmån för det som kan tecknas på det nya klubbandets tidpunkt.

Att Sverige kommit med i EU och därmed gradvis avhänt sig alltfler bitar av sin suveränitet till Bryssel, behöver inte innebära att det svenska horoskopet blir i motsvarande grad utarmat. Det är varje gång Sveriges egen regering som avgör vilka rättigheter den ska överlåta åt EU, så suveräniteten är i allt väsentligt fortfarande helt och hållet svensk.

Det är förstås också alltid möjligt för en nations regering att ensidigt avbryta en internationell överenskommelse, eller att så att säga vägra lyda order. Först om Sverige avhänder sig den exklusiva rättigheten att besluta om sin egen framtid kan horoskopet behöva kasseras — om det till exempel inte längre blir nödvändigt för EU att inhämta Sveriges godkännande för att låta nya befogenheter gå från svenska regeringens bord till Bryssel. å andra sidan — det vore omöjligt utan att Sverige därmed ändrade sin regeringsform, så då är det ju i alla fall dags för ett nytt horoskop.

Sverigehoroskopet är ställt för Stockholm, eftersom det är där riksdag och regering har sitt säte. Även om man beslutar att byta huvudstad och flytta de styrande församlingarna till en annan ort måste horoskopet fortsätta att gälla, eftersom Stockholm var huvudstad vid tidpunkten horoskopet upprättades för. Sammalunda om Sverige skulle byta tideräkning — inte heller det gör någon skillnad så att säga retroaktivt, varför det här Sverigehoroskopet fortfarande skulle vara giltigt. Blott och bart en ändring av regeringsformen, eller en förändring som på annat sätt gör att den inte längre gäller, skulle sätta punkt för detta Sverigehoroskop.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011