av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Sverige-horoskopet


Sveriges horoskop.
Sveriges horoskop, ställt på ögonblicket då den nya regeringsformen stadfästes, den 27 februari 1974 klockan 16.40 i Stockholm. Ascendenten är i början på Jungfrun, solen i Fiskarna och 7:e huset, både Medium Coeli och månen finns i Oxen och 9:e huset. Bland aspekterna är den så kallade stortrigonen mellan Saturnus, Uranus och Jupiter av särskilt intresse. Med månknuten i Skytten bildar stortrigonen den aspektfigur som kallas draken — för att den liknar den enkla formen av pappersdrake.

För horoskopet beräknat på andra klubbandet av nuvarande regeringsform, kl. 16.40 den 27 februari 1974 i Stockholm, gäller följande planetpositioner, uttryckta i grader och minuter av grader:

Sveriges horoskop:

  Position
ascendenten (AC)
Medium Coeli (MC)
solen
månen
Merkurius
Venus
Mars
Jupiter
Saturnus
Uranus
Neptunus
Pluto
  5° 01' Jungfrun
22° 33' Oxen
  8° 40' Fiskarna
12° 21' Oxen
  2° 51' Fiskarna (Retrograd)
29° 32' Stenbocken
  0° 08' Tvillingarna
27° 55' Vattumannen
27° 47' Tvillingarna
27° 28' Vågen (Retrograd)
  9° 35' Skytten
  6° 11' Vågen (Retrograd)

Horoskopets helhet och tyngdpunkter

Redan i denna tabell lägger man märke till en tydlig trio: Jupiter, Saturnus och Uranus befinner sig alla på 27° i varsitt lufttecken. De bildar alla trigon med varandra och därför får horoskopet en så kallad stortrigon dessutom mycket exakt, inom en enda grad. En sådan sluten figur av aspekter är alltid av betydelse i tolkningen, och visar allmänt uttryckt en harmonisk, välgörande samverkan mellan de involverade planetpunkterna. Deras respektive egenskaper inspirerar och stöder varandra med sådan självklarhet att det kan gå obemärkt förbi men ändå göra mycket gott. Man kan tala om det som en uppåtriktad spiral av samverkande krafter, en tillgång som är svår att överskatta.

Den här trion av planeter är särskilt intressant eftersom deras banor befinner sig intill varandra i solsystemet, och det är fråga om stora planeter. Jupiter och Saturnus är de största i solsystemet medan Uranus med en massa ungefär 14 gånger jordens kommer på fjärde plats, efter Neptunus. Innan ens horoskopet är tecknat vet man att betrakta denna aspektfigur och dess tre punkter mycket omsorgsfullt.

Astrologiskt står de kortfattat för expansion, tradition och insikt. Dessa tre faktorer samverkar alltså i stortrigonen på så vis att expansion kan ske med bevarande av tradition och utan att förvärvad klokhet går förlorad, att traditionerna hålls vid liv utan att framsteg motverkas eller tänkandet blir trångsynt, samt att insikter vinns och fördjupas, utan att ta avstånd från framsteg eller förneka traditionella värden.

Men trigonen betyder inte blott att de inverkande punkterna ej motverkar varandra, det är i stället så att de samverkar, stimulerar och gynnar varandra på ett måhända oklart men ändå verkningssamt vis, i synnerhet i det långa loppet. Vi bör också väga in i vilka stjärntecken och hus planeterna befinner sig. De är alla tre placerade mot slutet på sina respektive hus, vilket visar att deras effekter kommer i stigande grad med tiden de märks inte så mycket när regeringsformen precis har klubbats, för att bli mer och mer betydande för varje år som går.

Det är svårt att sia om när de har sitt starkaste inflytande, sitt crescendo, eftersom vi inte vet när nästa regeringsform beslutas och därför ej heller hur lång period det här horoskopet gäller husens 30° motsvarar annars hela perioden från 1974 till den stund då nästa regeringsform klubbas igenom. Vi kan dock slå fast att när det än är som stortrigonen Jupiter-Saturnus-Uranus har sitt verkliga crescendo, då är det inte så långt till en ny regeringsform det sker inom knappt en tredjedel av det antal år som förflutit sedan 1974. Vi kan också konstatera att mycket kort efter detta crescendo sker i husen ett stjärnteckenskifte, vilket innebär att mycket i svensk vardag, miljö och allmänkaraktär kommer att förändras förmodligen som en direkt följd av nämnda crescendo. Stortrigonens stigande spiral innebär ett slags förlösande, en stund då något tydligt bättre och behagligare har blivit realitet och därmed är inget längre riktigt sig likt, inget kan förbli oförändrat.

Jupiter i Vattumannen och 6:e huset visar på senkomna framgångar och genombrott i arbetslivet, efter en lång tid av noggranna studier och analyser av de villkor som där råder. Svensk arbetsmarknad och svenskt yrkesliv kräver djupa, tidskrävande kunskaper och originella reformer för att börja fungera riktigt bra. Saturnus i Tvillingarna och 10:e huset markerar den officiella svenska angelägenheten om hög moral och ansvarsfullt uppträdande, vilket är ett ämne som vårt lands representanter aldrig kan sluta att tala om såväl inom som utom landets gränser. I det långa loppet blir denna talförhet alltmer allvarligt syftande och röner också såväl respekt som uppskattning. Uranus i Vågen och 2:a huset berättar att det med tiden bir möjligt för svensk ekonomi och resurshushållning att finna en fungerande balans detta till följd av insikter som vunnits mot ibland ganska höga kostnader, skarpa pendlingar mellan överflöd och knaperhet. Själva pendlandet ger så småningom klarhet om hur konjunkturer fungerar och kan styras, så att en varaktig balans blir möjlig.

Det handlar i alla tre fallen om tålmodighet, att verka i det långa perspektivet och inte sällan behöva ta sig igenom tider av besvär och motgångar dessförinnan.

En annan omedelbart synlig egenskap hos horoskopet är den riktning som knippet av alla aspekterna tar sig likt en pilform från vänster till höger, vilket är från ascendenten till den punkt som är dess direkta motsats och kallas descendenten, gränsen mellan sjätte och 7:e huset. Linjen mellan ascendent och descendent är detsamma som horisonten, där ascendenten är dess östra sida och descendenten den västra alltså är solen, som befinner sig bara några grader ovan descendenten, just på väg att gå ner vid den tidpunkt horoskopet gäller, medan månen befinner sig mycket nära det synliga himlavalvets zenit.

Pilformen markeras inte blott av stortrigonen, som ensam kunde sägas peka mot vilken som helst av de ingående planeterna. Här medverkar en lång rad aspekter tre till Jupiter, två till Merkurius och tre till solen, alltså summa åtta av horoskopets totalt tolv aspekter. Riktningen mot descendenten och dess tre planetpunkter Jupiter, Merkurius och solen markerar betydelsen av denna tätt placerade trio såsom något av horoskopets kärna, den grupp av egenskaper som nästan allt annat i horoskopet strävar mot. Dessa tre ligger nära varandra, men inte så nära att det blir någon konjunktion, noga räknat horoskopet saknar över huvud taget konjunktioner, vilket också förtjänar att begrundas. Krafterna samverkar på många sätt om månknuten tas med är ingen enda planetpunkt är helt utan aspekter, ej heller finns någon planet som inte via aspekter med andra är sammanlänkad med varje annan planet en mycket ovanlig och anmärkningsvärd egenskap men de smälter inte ihop till nya former av odelbara storheter. Varje kraft fortsätter att vara på sitt eget sätt, tydligt urskiljbar från de andra.

Att pilformen pekar mot descendenten och dess närmaste omgivning bör kortfattat tolkas så att det allra mesta som sker i Sverige i allmänhet och dess politik i synnerhet, direkt eller indirekt syftar till att finna vägar för att arbetslivet ska ta sig en sådan form att det underlättar bilateralt samarbete allianser med andra länder eller grupper av länder, såsom EU, men också de olika former av allianser som förekommer inom landets gränser. Arbete ska genomsyras av samarbete, av att alla drar sitt strå till stacken en större, meningsfullare stack än blott det egna landets försörjning.

Konkreta uttryck: husen i turordning

1:a huset

En hastig tolkning i ordning efter husen berättar bland annat att vårt land och i synnerhet dess styrande vill ge intryck av en tydlig Jungfrukaraktär kritisk, flitig, omsorgsfull, pålitlig och samvetsgrann. Så uppfattas vi också av omvärlden noggranna, kanske väl petiga och säkert lite tråkiga. Landet där man alltid har hundra invändningar, speciellt om det gäller att vara spontan eller munter å andra sidan en tillgång när saker och ting ska bli korrekt utförda. Arbetsmyrorna, som kan kämpa outtröttligt även med småsaker.

2:a huset

Ekonomin befinner sig i en känslig balansgång, där idealet är att få lika mycket in som ut balans i kontona men verkligheten blir en annan. Pluto i begynnelsen av 2:a huset visar på drastiska förändringar av handelsbalansen och den ekonomiska stabiliteten inte fullt så kraftiga som de skulle vara om inte Pluto befann sig i retrograd, men ändå störande. Pluto säger också att Sverige prövar en och annan plötslig åtgärd för att komma tillrätta med problemet, men det kan lika gärna förvärra som balansera. Den svenska strävan efter balans är överdriven, likaså åtgärderna. Sedermera träder Uranus in med insikter om den ekonomiska dynamiken och en bättre anpassning till nationalekonomins oförutsägbarhet. Inför hotet om katastrof, som är den lilla biten av Skorpion i huset, och med de nya kunskaperna som trasslandet med balanserna har givit, börjar vi om på ny kula med någon ny ordning, som får båten att gunga igen, dock ej att välta.

3:e huset

Skola, kommunikationer och massmedia tar karaktär av Skorpionen. Där finns stora spänningar under ytan, oro och aversioner, heta känslor men inte mycket till klarhet. Dessa sektorer av samhället är en smula förgiftade och åtgärder för att komma tillrätta med dem tycks bara förvärra läget. Inga planeter gör läget akut, man kan nog mest se det som en ständigt gnagande olust och oförklarliga krismoln. Grundskolorna är oroshärdar, de vardagliga kommunikationsformerna post, telefon och kollektivtrafik utsätts för ideliga hot om sammanbrott, i alla fall opålitlighet.

4:e huset

När det gäller boendet och familjelivet i landet blåser friska vindar. Man vill ha nya lösningar och konstellationer, ingen vill riktigt slå sig till ro och låta rötter gro. Rörlighet verkar vara högsta ideal. Hus byggs och rivs strax därefter, nya planlösningar, nya hemlivsvanor. Vision och fantasi är honnörsorden. Ju tokigare ett alternativ är, desto bättre bemötande får det. Å andra sidan är många visioner så bisarra att de inte blir mer än visioner. Hemmets härd blir sig aldrig mer lik.

Också vården hör hemma i detta hus och strävar åt samma håll. Från de gigantiska sjukhusen mot fria former av vård, där risken är stor att allt färre bryr sig om andras hälsa. Friskvård blir viktigare än sjukvård, alternativ medicin populärare än den etablerade. Alternativa vårdformer väcker intresse, men de mest annorlunda blir nog inte en realitet.

Både vad gäller familjeliv och vård visar sextilen till Pluto att de nya försörjningsformer och ändrade ekonomiska villkor som kommer är starkt bidragande till att boende och sjukvård hittar alternativa former.

5:e huset

I Sverige är fritidslivet inte precis vilsamt och nöjeslivet inte precis lössläppt. Stenbocken borgar för ambitioner och stor arbetsvilja på fritiden. Det är då folk verkligen vill åstadkomma något i föreningar, det egna hemmet eller när de roar sig. Helst ska det lämna varaktiga, tydliga resultat efter sig. Folk vill bygga upp, och när det är klart bygga till. Venus alldeles i slutet på huset visar att välgång och genombrott kommer precis i slutklämmen, när det är dags att gå vidare. Där skymtar också ett nöjesliv värt namnet. Fortfarande konkret förankrat, en smula överdrivet och på ett eller annat sätt "nyttigt", men genom Venus ändå glädjande. Sålunda dröjer det alltid länge för varje politisk satsning på fritidssektorn att ge ett resultat som folk kan glädjas åt. Man strävar och strävar, men så kul blir det inte förrän efter lång tid först när de ekonomiska villkoren ändrats så att man vågar kosta på sig lyx och flärd, vågar lita på en positiv konjunktur. Kvadraturen till Mars antyder dock att man därmed lätt blir för slösaktig.

6:e huset

Arbetsmarknaden är allvarsam och djuplodande. Praktiskt taget varje jobb kräver såväl lång utbildning som digra kunskaper, och är ändå komplicerat att sätta sig in i för stackars nyanställda. I svenskt arbetsliv förekommer originella, intelligenta lösningar på allt som rör miljö och arbetsfördelning, teknik och organisation. Det är sällan muntert på arbetsplatserna men kompetens är regel. Jupiter i slutet på stjärntecknet visar omfattande framgångar, efter en lång tid av svårigheter och komplikationer. Just genom att koncentrationen är så stor och arbetsmarknaden så intrikat uppbyggd, blir frukterna stora när väl systemet fått mogna trigonen till Uranus visar att detta ofta skapar nya, goda ekonomiska förutsättningar eller lösningar. Då blir i stället arbetsmiljön lättsam och en aning förvirrad sökande efter nya, ännu mer komplexa lösningar, en rastlöshet och spontanitet som verkar mycket osvensk.

7:e huset

När det gäller bilaterala förbindelser och internationella allianser är Sverige vacklande. Fiskarnas stjärntecken förvirrar den strävan efter en stark och trygg partner som solen markerar. Landet letar efter en allians som kan leva upp till de högt ställda förväntningarna, och en sådan är svår att finna. Ändå fortsätter önskan att pocka, och avtal ingås omfattande, bindande avtal av långsträckt betydelse, men inte utan svensk oro och undran: var det rätt, fanns det något bättre alternativ? På så vis ger Sverige i relation till andra länder ett förvånande intryck av osäkerhet och beslutsångest, ja, av en överraskande inkompetens. Oppositionen till ascendenten pekar tydligt ut detta. Länder som ingår avtal med Sverige finner oss annorlunda än vad vi gav intryck av före avtalets undertecknande osäkrare, svagare och följsammare. Solens position låter ändå ana att den nya regeringsformen bland annat hade till syfte just att underlätta allianser och andra internationella bindningar såsom EU. Kvadraturen till Neptunus visar att det skapar besvär och konflikter framför allt inom boende och vård, i svenskens privatliv.

8:e huset

8:e huset är tomt på planeter men placerat i Vädurens stjärntecken. Det antyder en svensk trotsighet mot såväl födsel som död i vårt land vill man styra över det första och förbjuda det andra. Preventivmedel uppskattas för att de ger kontroll över födslarna. Åldringsvården kämpar för att sträcka ut de gamlas liv evinnerligen, eller när det misslyckas gömma dem för oss, så att vi slipper bevittna nederlaget mot döden. Blott sist och slutligen kan vi motvilligt acceptera naturens ordning.

9:e huset

När det gäller reformer och förändringar är vi inte så angelägna. Oxens stjärntecken borgar för tröghet och försiktighet, fast månen säger något annat om våra behov. Sverige längtar efter förändringar, men de får inte vara omfattande. Ska nyheter genomföras får det bli försiktigt, liksom i smyg. En bit i taget, så att alla hänger med sextilen till solen visar att det oftast sker som en följd av våra internationella allianser, i form av en försiktig men ändå förtjust anpassning till dessa överstatliga direktiv. Den svenska självkänslan är annars snarast en av att vara den stadiga klippan mitt i ett hav av föränderlighet. Vi ser hur världen omkring oss tänjs än hit, än dit, byter färg och form och allt vad det är. Men i Sverige är allt sig likt, minsann.

Det händer dock då och då, efter en lång tids ovilja till reform och anpassning, att vi i plötslig, förivrad handling ändrar på allt möjligt. Mars precis i början på Tvillingarna gör oss reformbenägna i all hast, när det kan befrämja kommunikation och förståelse med andra och mellan oss själva. Då är det plötsligt bråttom. Men så snart förändringen är genomförd träder åter lugnet in. Dessa stötvisa reformer både ställer krav på och krävs av arbetsmarknadssituationen, medan det goda de för med sig ofta är en rikare fritid.

10:e huset

Vårt styre kännetecknas av Tvillingarna, det vill säga mycket snack men inte så mycket handling. Det pratas och förhandlas en hel del, utan att det leder till något särskilt. Intresset hos våra härskare, de folkvalda, ligger mer för yttre sken än de djupa innehållen, mer för diskussion än åtgärd, mer för lättsamheter än allvar. Det är inte den traditionella attityden hos Sveriges styrande, så där har nog den nya regeringsformen råkat ställa till med något.

Internationellt befinner sig Sverige i flitig kommunikation med alla andra länder om allt och lite till. Svenska stämmor gör sig hörda i alla internationella sammanhang, men mer än ord är det sällan fråga om. Saturnus befinner sig vid stjärntecknets slut, så efter långa diskussioner blir det ändå till slut allvar. Då mörknar den svenska rösten och formulerar principer, åtaganden, förpliktelser. Moralen gör sin barska entré, traditionen och ansvaret likaså. Då talar Sverige och dess makthavare med bistert tonfall och kärva ord. Samma tyngd dyker upp i inrikespolitiken. Trots att debatten varit närmast ytlig, blir sedan slutsatserna och besluten långtgående och pålagorna tunga men de leder ändå, indirekt, till framgångar i arbetsmarknaden och lösningar för ökad ekonomisk ordning.

Inrikespolitiskt ser dynamiken ut så att landets styre tar fast kontroll över ekonomi och arbetsmarknad efter att länge bara ha pratat löst om saken, och fattar då långtgående beslut, som kräver anpassning och lydnad av folket men som ändå tas emot med lättnad och uppskattning. Det finns en tydlig enighet mellan produktion, kapital och styre, som inte i samma grad är sann för andra länder.

Man anar därför att ambitionen bakom regeringsformen mycket väl framför allt kan ha varit att skapa ett styrelseskick som skulle vara effektivt för nationalekonomin. Fast det sker i idel lufttecken är Sveriges viktigaste krafter koncentrerade på näringslivet och det materiella husen som svarar mot jordtecknen. Om vi tänker oss Sverige som en maskin har man trimmat, oljat och moderniserat den så att den ska fungera bättre, göra mer. Men det genomförs mestadels på tankens plan, med hjälp av förhandlingar och analyser inte genom några drastiska praktiska förändringar.

11:e huset

Ändå är den svenska politiken och ideologin präglad av omsorg och vård. Kräftan i 11:e huset står klar och tydlig. Politik ska vara de svagas stöd och de drabbades tröst. Ideologin ska värna om de små människorna. Ingen planet ger här någon verklig kraft bakom principerna, men de råder ändå som en ledstjärna för svenskt tänkande så länge de inte kostar något. Högre utbildningar tenderar därmed att bli en smula snöpta, för där värnas det mer om medelmåttan och de lågpresterande än om den så kallade intellektuella eliten. Man lyfter bottnen på bekostnad av toppen.

12:e huset

Vad Sverige framför allt ger avkall på är den nationella stoltheten och storheten. Lejonet är nästan helt och hållet i 12:e huset. Det verkar inte vara ett plågsamt offer, eftersom inga planeter finns här, men lite trist kan det nog kännas ibland. Svenskarna dämpar sin ärelystnad och ransonerar sina njutningar till förmån för den heliga nyttan.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011