av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Sveriges millenniehoroskop
Det millenniehoroskop som används för världen tidigare i boken är baserat på nollmeridianen och Greenwich Mean Time, som världens alla länder använder till utgångspunkt. För Sverige inträffar dock nyåret 2000 en timma tidigare, eftersom vi följer CET, centraleuropeisk tid, dessutom bör horoskopet för vår del baseras på longitud och latitud för vår huvudstad Stockholm, i stället för nollmeridianen. Då har vi ett svenskt millenniehoroskop, som kan tolkas på samma vis som motsvarande upprättat för världen.

Dess giltighet är då tusen år, med reservation för att vi dessförinnan byter antingen tideräkning eller huvudstad. En ny tideräkning, som innebär att vi inte längre använder oss av nuvarande årtalsangivelser, gör omedelbart horoskopet ogiltigt från den stund det sker. Om vi byter huvudstad behöver det inte nödvändigtvis föra med sig att det svenska millenniehoroskopet upphör att gälla, eftersom Stockholm var vår huvudstad vid millenniets start men om vi samtidigt ändrar markant på vad som är vårt land, hur vår nation definieras, då måste detta horoskop läggas till handlingarna.

När det gäller världen kan vi förstås inte räkna med att fastställa något slags födelsehoroskop, någon trovärdig startpunkt, varför millenniehoroskopet får stå för sig självt. Så är det inte med Sverige. Som vi sett ovan finns flera alternativ för ett Sverigehoroskop, vilket kan jämföras med millenniehoroskopet så att de båda kompletterar varandra. Därmed bör det gå att komma med tydligare utsagor och säkrare astrologiska uppgifter för Sverige under det nya millenniet, än vad världshoroskopet kan ge.

Vi inleder dock med att betrakta det svenska millenniehoroskopet i sig, och då särskilt de små detaljer där det avviker från världshoroskopet för det nya millenniet. Dessa avvikelser är inte stora, eftersom det blott skiljer en timma i tid mellan de båda horoskopen men just därför desto viktigare.

Millenniehoroskopet

Sveriges millenniehoroskop.
Sveriges millenniehoroskop, baserat på nyåret 2000 i Stockholm.

Vad som i det följande sägs vid tolkningen av Sveriges millenniehoroskop kan här och där motsäga det som kommit fram i tydandet av Sveriges eget horoskop det visar också på motsägelser som kommer att uppträda i vårt samhälle. Varken individer eller hela samhällen beter sig särskilt konsekvent eller entydigt, så astrologin skulle ljuga om den skildrade ett mer välordnat tillstånd. När så konflikter uppstår mellan svensk karaktär enligt det egna horoskopet och den som antyds av millenniedito, kommer detta att ta sig uttryck just i konflikter motstridiga viljor inom samma områden. Även om det i sådana fall verkar vara millenniehoroskopets egenskaper som får övertaget kommer segern i det långa loppet att tillfalla de tendenser som Sveriges egentliga horoskop understödjer, så länge det fortsätter att gälla. Med detta sagt ger vi oss i kast med millenniehoroskopet för Sverige.

Ascendenten AC Den punkt som kan röra sig fortast genom horoskopet är ascendenten, som också styr alla husgränser, men det svenska millenniehoroskopets ascendent skiljer sig blott knappa tre grader från världshoroskopets. Denna lilla förskjutning av husgränserna spelar dock roll, framför allt där den inneburit att planetpunkter har kommit att hamna i andra hus än de besitter i världshoroskopet, vilket gäller tre av dem: solen, Saturnus och Medium Coeli. Andra har endast kommit att hamna de knappa tre graderna längre in i sina respektive hus, vilket betyder att deras effekter i jämförelse med världen i allmänhet blir något fördröjda i värsta fall så mycket som uppemot nittio år. Sverige tenderar alltså att bli lite efter med att både uttrycka och realisera vad världen i övrigt håller på med.

Exempelvis kommer de drastiska omställningarna i allt vad som rör kommunikation, och som leder till nyordning speciellt i fråga om långsiktande och frigörande former, att i Sverige få markant senare genombrott än internationellt. Det är Plutos placering något längre in i 3:e huset som visar detta. De händelser som primärt har betydelse för det enstaka året 2000 sker i Sverige framemot 10 februari, medan de som gäller första decenniet sker i början på februari år 2001, de för seklet inträffar i slutet på år 2010 och de för hela millenniet alldeles i slutet på år 2108. Motsvarande tidpunkter för världshoroskopet är cirka 7 januari år 2000, 12 mars samma år, juldagen år 2001, samt november år 2019.

Denna svenska tröghet kommer att vara såväl förbryllande som besvärlig i förhållande till resten av världen men det är sannerligen inte bara Sverige som upplever dylik förskjutning. Andra länder kan vara såväl långsammare som snabbare, men de allra flesta nationer har en annan rytm i sina händelseutvecklingar än världsläget i sin helhet visar upp.

Betydligt intressantare är därför de punkter som för Sveriges del hamnar i helt andra hus än världshoroskopets. Saturnus, som hos världshoroskopet finns i 7:e huset, är hos det svenska i början på åttonde, Medium Coeli har flyttat sig från slutet på 9:e huset till så mycket som nästan 4° in i tionde, solen från sista graden i 3:e huset till början på fjärde.

Saturnus De traditionsbundna plikter i förhållande till alla slags allianser som Saturnus betonar i världshoroskopet kommer för svensk del till uttryck i förhållande till allt som ingen råder över släktband, liv och död, oförklarligt och okontrollerbart. Det är förstås en något frustrerad position, men också begriplig. Det svenska samhället har svårt att se pliktmässiga band betyda något om de inte först och främst förhåller sig till den oberäknelighet som är ödets, och om de inte allra mest betonar värdet av blodsband, av tradition som löper från generation till generation. Därmed finns något av en misstänksamhet mot allianser som träffas mellan så att säga jämngamla, aktörer på samma plats i tiden, i stället för med föregångare och efterkommande. Den fullt rimliga svenska inställningen är att plikt ska sträckas ut i tiden för att ha någon mening, och inte knytas till nuet.

Därför är Sverige aldrig lika benäget som omvärlden till omfattande bindningar varken vad gäller bilaterala allianser eller äktenskapliga ordningar på det privata planet i alla fall inte med någon lättsamhet.

Medium Coeli MC Medium Coeli markerar självuppfattning och i det världsliga horoskopet en nations ledning. Här märks i den svenska positionen återigen en viss ovilja mot förändringar. Världshoroskopet har sin MC i 9:e huset, som står för just förändring, reform, nya perspektiv och uppbrott, medan MC i det svenska har flyttat till 10:e huset, som beskriver social position, en hierarkisk ordning, alltså ett betydligt mer fast tillstånd. Det understryker att Sveriges ledning är ytterst ovillig till all sorts förändring som kan ha minsta effekt just på den sociala ordningen och de styrandes hierarki. Snarare vill svenska mäktiga att politiska reformer ska ge dem större kontroll över medborgarna, fastare ordning på rikets styre med det i och för sig lovvärda skälet att de då bättre kan värna om medborgarnas behov.

Det är signifikant att sextilen till Saturnus finns även i Sveriges millenniehoroskop, fast de båda punkterna har bytt hus. Där sextilen för världshoroskopet visar hur allianser befrämjar den sociala utvecklingen och dess reformer, visar samma aspekt i den svenska varianten hur månandet om gamla traditioner är ett stöd för att bevara den sociala ordningen i status quo.

Också oppositionen till solen är kvar, om än den inte är så exakt som i världshoroskopet. Solen är den tredje punkten som bytt husplacering från tredje till 4:e huset. Det visar tydligt att den svenska överhetens månande om sina medborgares väl inte riktigt håller måttet, över huvud taget inte stämmer med verkligheten för svenskars hem- och familjeliv, som ändå är precis vad de styrande påstår sig värna allra mest om. Antingen är det fråga om rent hyckleri eller råder mellan överhet och allmänhet ett sådant avstånd att de förra helt enkelt inte ser de senares behov inte heller vilka effekter deras beslut har på vanligt folk.

Solen Solens position i sig visar vidare att även om den svenska mentaliteten inte riktigt vurmar för äktenskaplig ordning på sina partnerrelationer, är hem och familj fortsatt viktiga inslag i svenskt vardagsliv betydligt mer än vad som gäller på många andra håll i världen. I Sverige syns det där med hemmet som en borg och familjens sköte närmast få en renässans. Det har också en prägel som man traditionellt skulle kalla manlig hemmet ska vara just en borg, där familjen gemensamt håller resten av världen på avstånd, eller i alla fall med sin enade styrka söker att hävda sig bättre emot. Trigonen till Saturnus har här rollen av att visa på hur den betydelse som svenskarna ger åt släktbanden förstärker familjens sammanhållning och vice versa.

Såväl Saturnus som MC och solen visar, var och en på sitt sätt, en svensk ovilja mot att hänga med på den snabba utveckling som sker i världssamfundet en tvehågsenhet gentemot de snabba förändringarna, speciellt inom kommunikation och alla former av relationer mellan människor, privat eller kollektivt. Svenskarna vill hellre behålla gamla ordningar hålla varandra hårt i handen, så att säga, medan världen rusar förbi.

Månen En intressant nyckelposition i det svenska millenniehoroskopet har månen, fast den är kvar i samma första hus som hos världshoroskopet. Av de fyra aspektskillnader som gäller mellan de båda millenniehoroskopen är det tre som gäller månen. I det svenska har trigonen till MC försvunnit, medan en kvadratur till såväl Neptunus som månknuten kommit till. Sistnämnda planetpunkter befinner sig i sin tur i en opposition till varandra, så månens två kvadraturer bör tolkas i det sammanhanget.

Månen själv visar en otrivsel i den behärskning och ordnade livsföring som kommer av den stora del av 1:a huset som ligger i Vågens stjärntecken. Vågens självbehärskning och principfasta attityd av ordning och reda glider mot Skorpionens nyckfulla lynne och där är månen, som ropar ut en längtan efter detta mer kaotiska sinnelag. Denna längtan delar Sverige med resten av den så kallat civiliserade världen, men kvadraturerna till månknuten respektive Neptunus accentuerar den för svensk del. Tendensen som löper från det större sociala sammanhanget till det privata hejas på eller till och med initieras av otrivseln i den prydliga kostym som är Vågens. När folk törstar efter att införa det irrationella, det spännande eller rentav hotfulla och överraskande i sin tillvaro då är det självklart att vända sig ifrån den stela hållning som uppburenhet i ett större socialt sammanhang kräver, till ett inspirerat sökande efter nya, klokare och mer givande former av hem- och familjeliv. Den privata sektorn, det mest intima, blir så mycket angelägnare i synnerhet som det ger plats åt fantasi, improvisation och djupa sinnesförnimmelser. För svenskarna, med solen i 4:e huset, är ju också hemmiljön så mycket viktigare än den är för världen i övrigt.

Det är klart att en sådan förstärkt strävan bort från karriär och offentlig status gör att världshoroskopets trigon mellan månen och MC knappast kan återfinnas i det svenska millenniehoroskopet. Makten i Sverige sätts på undantag när det gäller att fördjupa de privata känslorna och ge dem uttryck i vardagslivet.

Den återstående aspektskillnaden mot världshoroskopet är att trigonen mellan ascendenten och Uranus försvunnit svenskarna har alltså inte samma genomgjutna strävan till självinsikt och personlig mognad i alla fall inte så att det kommer till tydligt uttryck i det allmänna uppträdandet. Man kan säga att Sverige därmed i viss mån lägger större vikt vid känslorna och deras utlevnad än vid attityd och uppträdande vilket ju låter ganska osvenskt. Månen betyder mer än ascendenten. Det pekar på en intressant nyansering av den svenska nationalkaraktären, från det behärskat korrekta mot det emotionella.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011