av Stefan Stenudd


Stefan Stenudd
Stefan Stenudd
är författare till flera böcker om astrologi, samt annan facklitteratur och romaner. Han är även idéhistoriker med forskning i skapelsemyter. Här är hans hemsida: stenudd.se


HOROSKOPI
är den astrologiska metoden att upprätta och tolka horoskop. Här görs det för Sverige och hela världen, vilket kallas mundan astrologi (världsastrologi).


BÖCKER

Horoskop för nya millenniet, av Stefan Stenudd.
Horoskop för nya millenniet
Stefan Stenudds bok om horoskop för länder och hela världen, med astrologiska förutsägelser om hela 2000-talet. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Ställ och tolka ditt horoskop, av Stefan Stenudd
Ställ och tolka ditt horoskop
Stefan Stenudds bok med allt om astrologi och hur du tolkar ditt horoskop — ny upplaga 2021. 380 sidor. Klicka på bilden för att se boken på AdLibris nätbokhandel.
Mer om boken på förlagets hemsida.


Your Health in Your Horoscope. Book by Stefan Stenudd.
Your Health in Your Horoscope
Stefan Stenudd's book on medical astrology, how to use your horoscope to learn about your health. Klicka på bilden för att se boken på Amazon.SE, där den är billigast.Allt om ditt stjärntecken


In English:
Complete Horoscope
COMPLETE HOROSCOPE
English website about classical astrology, by Stefan Stenudd.

Aspekter till Sverigehoroskopet
Av större vikt än det svenska millenniehoroskopet i sig är de aspekter det bildar med Sveriges eget horoskop. Dessa visar med större precision än något annat hur det nya millenniet kommer att gestalta sig för Sveriges del, i synnerhet vilka processer som sätts igång.

Millenniehoroskopet beräknat på det svenska tolvslaget i Stockholm, som presenterats ovan, bildar noga räknat 34 aspekter med Sverigehoroskopet för 1974 om man exkluderar månknuten, blott räknar de fem så kallade ptolemaiska aspekterna och kräver en noggrannhet om 4°. Aspekttyperna har olika betydelse i den astrologiska tolkningen, där konjunktionen räknas som den ojämförligt starkaste och viktigaste, därefter i tur och ordning opposition, trigon, kvadratur och sextil. Nästa omständighet som skvallrar om en aspekts betydelse är hur exakt den är ju närmare det exakta gradtalet för aspekten desto viktigare, där allmänt kan sägas att allting under en grads avstånd från exaktvärdet är remarkabelt. Här gäller det för fem av aspekterna.

Sverigehoroskopets aspekter med millenniehoroskopet.
Sverigehoroskopets aspekter med millenniehoroskopet. Millenniehoroskopets planetpositioner markeras i den yttersta ringen, innanför den Sverigehoroskopets (baserat på 1974). I den innersta cirkeln är aspekterna mellan de två horoskopens planeter markerade.

Följande lista anger aspekterna i ordning efter deras typ och därefter deras exakthet. Den planet som anges först i varje rad är Sverigehoroskopets, den därefter Sveriges millenniehoroskops.

Aspekter mellan Sverigehoroskopet och Sveriges millenniehoroskop:

Aspekt Sverige Millennium Exakthet
konjunktion
 
 
 
 
opposition
 
 
trigon
 
 
 
 
 
 
 
 
kvadratur
 
 
 
 
 
sextil
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jupiter
Neptunus
månen
Pluto
Venus
Mars
Uranus
Saturnus
Uranus
Saturnus
solen
månen
Pluto
Mars
solen
Merkurius
ascendenten
Merkurius
månen
Mars
solen
Jupiter
Pluto
månen
solen
Venus
Neptunus
solen
ascendenten
Merkurius
Saturnus
Jupiter
Jupiter
Uranus
Mars
Pluto
Saturnus
ascendenten
Neptunus
Venus
Jupiter
Merkurius
Mars
Mars
månen
solen
Neptunus
Neptunus
MC
månen
Merkurius
Venus
Uranus
Mars
Pluto
Venus
solen
MC
solen
Venus
ascendenten
Saturnus
månen
Merkurius
Jupiter
Jupiter
Merkurius
Merkurius
0° 22'
1° 52'
1° 57'
1° 59'
3° 39'
0° 47'
2° 14'
3° 16'
0° 05'
0° 14'
1° 53'
2° 32'
3° 00'
3° 03'
3° 16'
3° 56'
3° 58'
1° 57'
2° 26'
2° 35'
2° 46'
3° 00'
3° 38'
0° 25'
1° 09'
1° 23'
1° 25'
1° 44'
1° 46'
1° 49'
2° 33'
2° 41'
3° 08'
3° 35'

Alla dessa aspekter bildar förvisso ett svårgenomträngligt gytter vem är förmögen att tolka dem alla, dessutom i relation till varandra? Vi dristar oss ändå att göra ett försök, där i alla fall huvuddragen ska ringas in. Då är det angeläget att göra ett urval utefter de olika aspekternas respektive styrka  såväl vad gäller deras sort som exakthet.

Den mest exakta av alla de 34 aspekterna är trigonen mellan Uranus och Mars, som felar blott med 5', alltså mindre än en tiondels grad. Därnäst följer ytterligare en trigon, Saturnus-Mars, sedan konjunktionen Jupiter-Mars. Återstående aspekter med bättre än en grads exakthet är sextilen månen-MC samt oppositionen Mars-Venus.

Informationstekniken ger arbete

UranusMars

Trigonen mellan Uranus i Sverigehoroskopet och Mars i Sveriges millenniedito knyter samman de svenska insikter som görs inom försörjning och ekonomi till den folkliga kamp för högre insikter och egen kunskap som i hög grad kännetecknar världen under det nya millenniet. Därmed är det troligt att Sverige med betydligt större framgång och finurlighet än andra nationer förmår att exploatera denna folkliga drivkraft och så att säga kassera in på den. Uranus är ju härskare över Vattumannen, stjärntecknet som den transita Mars befinner sig i, så de kunskaper som folk vinner blir svensk hårdvaluta om inte direkta kontanter så i alla fall resurser vilka befrämjar en balanserad ekonomi. Uranus har också en sextil till Merkurius, som visar att även ivern att utveckla och använda mer omfattande kommunikationsformer bidrar positivt till svensk ekonomi och svenskt samhälles resurser mer än vad andra nationer lyckas med.

Slutligen har Uranus en opposition till Jupiter som visar att de allianser och andra typer av avtal Sverige ingår med andra länder och utomstående och de är många inte alls gynnar vår ekonomi, utan snarare såväl ställer till med oreda i den som skapar hinder för de lösningar som blir nödvändiga. Svenska internationella knytningar är kostsamma.

SaturnusMars Den näst exaktaste aspekten, trigonen mellan Saturnus och Mars, är intressant eftersom Saturnus har denna aspekt gemensam med Uranus, om än från annat håll i horoskopet. Den svenska ambitionen att vara något av ett världssamvete hämtar sitt stöd i världsbefolkningens strävan efter ökade insikter och därmed ökad inblandning i världens styre. Det blir därför så att svenska myndigheter strävar att liera sig med den breda allmänheten mera utomlands än i det egna landet mot de makter som inte tar sitt ansvar. Detta lierande är nog mer ord än handling, dock.

Saturnus opposition till Merkurius antyder att svensk regim inte är så glad i att låta de nya kommunikationsformerna bli fritt tillgängliga för vanligt folk, så där anas ett visst hyckleri. Sveriges överhuvuden föredrar att vara folkets röst, hellre än att folket talar självt. Sextilen till Jupiter visar att detta föga överraskande ger goda förbindelser med andra nationers styrande, så att möjligheter till politiskt framgångsrika allianser öppnas, om än de kommer att vara ekonomiskt kostsamma. Å andra sidan blir ju dylika räkningar sällan betalade ur de mäktigas egna plånböcker.

JupiterMars Konjunktionen Jupiter-Mars återkommer till hur lukrativ den folkliga strävan efter bildning och insikter är för Sverige denna gång för arbetslivet och produktionen. Det ser onekligen ut som om vårt samhälle framgångsrikt slår mynt av "the information highway", och då i synnerhet dess lärdomssida. Denna konjunktion befinner sig i Vattumannens stjärntecken, så svensk arbetsmarknad röner sina största framgångar när den utvecklat kompetens, fördjupning och specialitet gällande allt sådant som hör den kommande Vattumannens tidsålder till det vill säga kunskap på djupet. Det kräver intellektuellt mod och originalitet för att lyckas riktigt väl, och det är viktigt att hela tiden pröva nya vägar, göra analysen djupare, utvecklas förbi tidigare givna gränser.

Denna både äventyrliga och slagkraftiga konjunktion bildar ett mönster av totalt ytterligare sex aspekter, varav Sverigehoroskopets Jupiter har tre till planeter i millenniehoroskopet och Mars i det sistnämnda har tre aspekter till planeter i Sverigehoroskopet. Det blir allt som allt en komplicerad härva att reda ut.

Jupiters sextil med Merkurius innebär att den svenska arbetsmarknaden både stimuleras av och förmår utnyttja de tilltagande kommunikationsformer som i hög grad blir allmänhetens vardagsresurser säkert framför allt genom att svensk industri är delaktig i att tillverka dem, såsom Ericsson redan idag lyckas med sina mobiltelefoner. Det blir fler. Kvadraturen till Venus avslöjar att priset betalas framför allt genom minskat oberoende och svårigheter att ordna det bekvämt för sig. Man får slita för att hinna med och hänga med, ibland med hjärtat i halsgropen eftersom det kräver nästan övermäktiga investeringar. Sextilen till Jupiter visar dock att gott stöd och friska resurser kommer via avtal och allianser med andra operatörer på marknaden, andra intressenter och internationella organ.

Mars De aspekter som Mars i millenniehoroskopet har till planeter i Sverigedito avslöjar hur Sverige i övrigt förhåller sig till den intensiva folkbildning som folket självt involverar sig i. Kvadraturen till Mars visar med skärpa att de ivriga reformer som Sverige genomför i synnerhet inom kommunikation och språk skapar problem i förhållande till allmänhetens intellektuella strävan, vilket beror på att reformerna siktar mot betydligt ytligare ordningar än vad folk eftersträvar. Samhällets nyordningar må vara smidiga men leder också till förenklingar som i längden omöjligt kan räcka till. Trigonen till Saturnus visar ändå att Sveriges styrande lyckas förhålla sig till hela folkbildningen som om de gillade den och vore medansvariga till den.

Oppositionen som Sverigehoroskopets Saturnus har till Merkurius understryker att överheten må gilla innehållet men har stora problem med formerna med den apparatur för all slags kommunikation som utvecklas och sprider sig. Trots svensk industris förmåga är myndigheterna närmast tafatta när det gäller dylika ting, likaså aktar de sig för att gå i nära dialog med befolkningen fast ny teknik gör detta möjligt som aldrig förr.

Millenniehoroskopets Mars har slutligen en trigon också till Uranus den exaktaste aspekten av alla, beskriven ovan.

Lekfulla samhällsreformer

MånenMedium Coeli Sextilen månen-MC har en precision som ligger strax under en halv grad. Aspekten visar att den trånad efter reformer, särskilt inom det materiella, som är ett svenskt kännetecken, i hög grad hämtar sin näring ur de likartade ambitioner som världens mäktiga hyser. Sverige vill spela med, men undviker de brösttoner och ibland nästan patetiska känsloargument som de internationella giganterna tar till när de vill reformera ditt och datt, alltid med grundsynen att de vet bättre än folk själva vad folk vill ha. Svensk regering må ha samma grundsyn men vill i reformarbetet hålla fötterna på jorden bygga om infrastruktur och försörjningsformer så att välfärd och trygghet nås genom förbättrade resurser i stället för en omfördelningspolitik.

Den svenska regeringen kommer överlag att vara ganska anonym i förhållande till den övriga världens ledarskikt, hur illa den än trivs med det. MC:s fullständiga avsaknad av aspekter till millenniehoroskopet avslöjar detta. Orsaken är att svenska makthavare är lite ovilliga att röra på sig, byta vanor eller ge sig ut på de vida vattnen trots att de har en längtan efter att göra sig gällande, för att inte säga oumbärliga. De må därför spela en viss roll i världspolitiken men det är sällan de ges erkännande för det, de är mer som grå eminenser.

Venus Den aspekt som återstår av dem med bättre än en grads exakthet är Mars i opposition till Venus. Mars berättar om det svenska samhällets många och ivriga reformer inom kommunikationens fält efter att ha varit lite trögt i starten. De styrande kompenserar det med en nästan lekfull förtjusning, där de ibland råkar gå så impulsivt fram att de ställer till med en del komplikationer, så att säga målar in sig i hörn.

Den världsomspännande nyskaparandan är annars mest inriktad på att bryta igenom gränser, skapa friare och mer vidsträckta möjligheter för samhället, öppna dörrar i stället för att stänga dem men i Sverige händer det titt som tätt att förhastade lösningar i stället blockerar möjligheter och skapar onödiga hinder. Man har så bråttom att man ofta fastnar för de kvicka lösningar som snart visar sig föråldrade. Fast det ska medges att dylika fällor är svåra att undvika om man vill vara med och leka i ledningsfältet för den kommunikationstekniska utvecklingen.

Mars kvadratur till millenniehoroskopets Mars, beskriven ovan, visar att det just är den svenska överhetens ovilja att låta dessa framsteg inom kommunikationen gynna gemene man som ställer till det ibland. Denna oginhet grusar planeringen och ger skygglappar, så att man inte i tid är aktsam på framtida behov.

Globala familjer

Neptunus Mars har också en trigon till Neptunus, som visar att detta relativa kaos av reformer ger en samhällsmiljö som föder idéer om nya originella sätt att ordna hem- och familjeliv. Svenskarna längtar ut ur hemmet som en borg och ser i de ideliga förändringarna chansen att öppna fönster och dörrar, vädra ut och vidga gränserna för vad som är hem, vad som är familj.

Även Neptunus konjunktion med Pluto handlar om dylika ting. De omvälvningar som i hela världen sker vad gäller kommunikationsformer får i Sverige särskild genomslagskraft i hem- och familjelivet. Denna förändring har inletts redan före millenniets start. Mer än i de flesta länder skaffar sig svenskar genom dessa nya kommunikationstekniker ett slags globala familjer, nätverk som i sin intimitet är avbildningar av den traditionella familjen. I motsvarande grad fjärmar sig svenskarna just den traditionella familjen och löser upp dess gamla band.

Acendenten Neptunus har också en sextil till millenniehoroskopets ascendent, som visar att denna friare syn på vad som är familj, vilka som är en människas närmaste, rimmar väl med världens tilltagande attityd av ansvarstagande och pålitlighet, att finna likasinnade var som helst i världen och hålla sig till dem. Lojaliteten finns alltså kvar, men i andra relationer än fordom.

Sverigehoroskopets måne befinner sig i konjunktion med Saturnus i millenniehoroskopet, vilket innebär att den svenska trånaden efter stadga och kontinuitet mitt i en värld stadd i förändring får förnyad styrka av de plikter och åtaganden som Sverige involveras i internationellt det handlar för svensk del om ansvar som känns ungefär lika övermäktiga som ofrånkomliga, och därför när en längtan bort från den internationella arenan. Plikterna som de internationella engagemangen innebär ser ut att växa förbi det rimligas gräns, så fastän Sverige fortsätter att göra sitt bästa för att uppfylla dem växer en opinion bland både styrande och allmänhet som mumlar närmast isolationistiskt. Så mycket mer än ett mummel blir det dock sällan, om än det fortgår ständigt.

Den svenska månens längtan efter status quo har också en trigon till solen, som understryker att de önskningar som mestadels närs handlar om hemmets härd och familjens sköte fast Sverige egentligen befinner sig i en process av frigörelse från dylika ting. Därmed blir den svenska mentaliteten en motsägelse: i realiteten strävar man bort från det slutna hemmet och den avgränsade familjen, men inte utan en ständigt molande längtan tillbaka till dem. Det ger skäl till vemod och mycken lyrik.

Månen Månen har ytterligare två aspekter. Kvadraturen till Uranus visar att denna nostalgiska längtan tillbaka till hemmets sfär står på kant med den folkbildningsvåg som hör millenniet till. Sökandet efter kunskap och insikter verkar undergräva möjligheterna att så att säga hitta hem. Med vidgade kunskaper blir också vyerna vidgade, och hemmets vrå allt svårare att hitta tillbaka till.

Sextilen till MC, även berörd ovan, visar så att säga bakvägen att svensk överhet när samma längtan eller i alla fall sympatiserar med den. Dock drar sig makthavarna för att understödja den i beslut och handling, annat än indirekt.

Det är just denna vardagens helgd som de vill ingjuta i sina medborgares hjärtan, bland annat för att de därigenom hoppas kunna härja ifred på den internationella arenan och i storpolitiken. Men det är också så att de själva privat har precis samma längtan i sina bröst som folket känner.

Motvillig ekonomisk omfördelning

Pluto Pluto befinner sig i konjunktion med millenniehoroskopets ascendent, vilket tydligt visar att de betydande omställningar som sker inom svensk ekonomi presenteras som omfördelningar, som rättvisekrav  fast det kan vara si och så både med hur jämlika de nya ordningarna är och hur varaktiga de lyckas bli. Här sker ofta plötsligt, ibland tämligen okontrollerat, drastiska nyordningar, ofta som en omedelbar följd av de attityder såväl svenskt som internationellt samhälle intar. Man orerar och upptäcker därefter att man har råkat binda upp sig, råkat sätta igång processer som sedan inte går att hejda. Det händer sålunda till som tätt att svenska myndigheter finner sig tvingade att leva som de lär, hur lite det än var tanken i början.

Dessa strukturförändringar av nationens ekonomi och andra grundläggande resurser kommer sig framför allt av att Sverige inte kan motstå att försöka vara ett föredöme i världen, vara först och bäst med att åtminstone ge intryck av att leva upp till de ideal som världssamfundet för stunden omhuldar. Att Sverige också därmed ofta råkar realisera dessa idealmodeller, det var inte riktigt meningen.

Pluto har en kvadratur till solen som visar att dessa ekonomiska omvälvningar med en återkommande envishet drabbar hem och familjeordning negativt. Det är i dessa sektorer man mer än annars måste betala räkningarna och känner av åtstramningar. Därför är det en lättnad att trigonen till Neptunus understryker att dessa biverkningar i alla fall medverkar till att man finner nya intressanta former för hem och familj, mindre inkapslade och friare reglerade. De ekonomiska belastningarna verkar i den riktningen att folk uppmuntras till att lämna den traditionella familjen bakom sig för att i stället individuellt finna sin egen lycka, göra sina egna liv rika på lärdom och erfarenheter. För detta finns också en folklig drivkraft, som gör det möjligt för myndigheterna att snåla in på familjepolitikens gåvor, utan att stöta på patrull.

Personligt självförverkligande

VenusNeptunus Den enda återstående konjunktionen att beskriva är mellan Venus och Neptunus, som berättar om det svenska fritidsintresset framför andra att skapa de materiella förutsättningarna för att förkovra sig, att styra sina resurser så att de är ett stöd för fortsatt personlig utveckling.

Det är något som de över hela världen växande förändringarna inom hemmiljö och familjebildningsformer i högsta grad stimulerar. Det blir socialt acceptabelt att vända intresset från familjen, till det personliga självförverkligandet, därmed också att använda sina resurser därtill. Förmodligen är detta, i alla fall för svenskt vidkommande, vad uppbrotten inom hem och familj egentligen handlar om att föra över det personliga engagemanget på att realisera de individuella intressena.

Även om det låter en smula egoistiskt är det nog det enda sättet för människor att verkligen finna tid och möjlighet för att följa den långa vägen till självinsikt och visdom. Och det är i god överensstämmelse med den kommande Vattumannens tidsålder.

Venus har endast en aspekt till, och den är en sextil med sig själv, alltså Venus i millenniehoroskopet passande när man talar om personligt självförverkligande.

Den visar att svenskarna smidigt och behändigt finner lösningar som gör det ekonomiskt möjligt för dem att "satsa på sig själva", de åstadkommer ett tilltagande ekonomiskt oberoende inte precis rikedom, utan just ett oberoende gentemot ekonomiska krav. Det kan vara att hitta en god försörjning som ändå ger valfrihet, eller det kan vara enligt den omsjungna devisen "pank och fågelfri".

Trygga allianser

Samtliga tre oppositioner har redan behandlats i det ovannämnda, medan fyra av de så många som tio trigonerna återstår att tolka. Den som löper mellan Sverigehoroskopets sol och millenniehoroskopets måne är med dessa två storheter av betydande vikt dessutom finns också den direkt omvända trigonen mellan Sverigehoroskopets måne och solen i millenniedito, som behandlats tidigare i texten.

Den förstnämnda visar att svenskt sökande efter allianser att hänge sig åt, att även med stora egna uppoffringar innerligt sätta sin tro till, är ett sätt att få bukt på den oro och osäkerhet som ligger längst in i den svenska nationalkaraktären. En känsla av otrygghet och oförmåga, som man hoppas att stärkande allianser ska råda bot på. Solen har också en sextil till sig själv, som understryker att det med dessa allianser är vardagslivets enkla trygghet som eftersträvas, omsorg om den grundläggande välfärden. Sextilen till Saturnus ger det en nästan ödesmättad angelägenhetsgrad, så att Sverige närmast har en övertro på alliansers välsignelser, som om de kunde tygla själva ödet om man bara ansluter sig tillräckligt helhjärtat och följer de ingångna överenskommelserna närmast slaviskt. Det innebär förstås en markant beroendeställning men också att man verkligen åstadkommer en viss grundtrygghet, i alla fall vad gäller det rent materiella.

Pluto Kvadraturen till Pluto visar dock att det leder till svårigheter att genomföra och hänga med på de omvälvningar inom kommunikationsområdet, som genomsyrar hela världen redan före det nya millenniets start. Dels innehåller allianserna vissa hinder, som gör utvecklingen mot det väldiga informationssamhället knepigare än den annars skulle vara, och dels skapar dessa plötsliga förändringar en osäkerhet om hur de ska fås att fungera med ingångna eller kommande allianser.

Solens trigon till MC understryker dock att Sverige med sin angelägenhet om att ingå och underordna sig internationella allianser rimmar väl med världssamfundets ambitioner om en enad, skyddad och välvilligt kontrollerad värld. Sverige vill komma under dessa vingars beskydd, och markerar därför tydligt sin lojalitet med denna internationella strävan. När Sverige ingår allianser är det mer för att underordna sig en sådan världsordning av ett slags globalt omhändertagande, än för att göra snöd egen vinning om än sådana inslag också finns.

Sverige önskar framför allt underordna sig världssamfundet för att sålunda omslutas av vad man hoppas ska vara en trygg, skyddad värld dessutom, förvisso, en ordnad maktapparat, som sålunda försöker bli orubblig.

äventyr i arbetslivet

Merkurius Nu kommer turen till Merkurius, som har tre aspekter till millenniehoroskopet. Planeten beskriver en svensk iver att ge sig i kast med nya arbetsuppgifter, så snart man lärt sig att behärska de gamla och kan dem utan och innan trots att det är just då som de stora framgångarna inom arbetsliv och produktion kommer. Det tycks bli för lätt då. Kanske också att konjunktionen Jupiter-Mars, tidigare nämnd, slår till genom att göra klart att nu kan vi det här, nu är det dags att söka nya erfarenheter. Följden blir att Sveriges arbetsmarknad prövar nya, vingliga vägar, just när de gamla börjar ge utdelning en kostsam egenskap, i sanning, men också en som garanterar fortsatt utveckling och fortlöpande framsteg.

Denna otåligt sökande Merkurius har en trigon till månen, vilket betyder att här uttrycks en djupt liggande längtan i själva nationalkaraktären törsten efter det okända, det ännu outforskade, fastän det också skrämmer lite granna. Om vi bara känner att vi är på väg mot nya äventyr och upplevelser, då får det gärna kosta. Och kostar gör det framför allt genom att de stora exportinkomster uteblir, som kunde bli följden av ett större tålamod med de redan vunna marknadsandelarna inom produktionen.

Kvadraturen till Venus understryker detsamma, dessutom visar den att Sverige i denna ombytlighet har en tendens att sälja sig billigt, att glömma bort det där med att värna om de nyligen uppnådda framgångarna därför slutar de kvickt att ge någon utdelning och vi måste skynda oss att hitta nya försörjningsformer. Det gör svensk arbetsmarknad mer beroende än den annars skulle vara. Motsatt är det så, att där vi eftersträvar ekonomisk obundenhet blir det svårt att samtidigt få den förnyelse till stånd inom arbetslivet som vi börjat trakta efter. Friheten har ett pris.

Sextil Sextilen som Merkurius har till sig själv i millenniehoroskopet visar ändå med all önskvärd tydlighet att denna otåliga strävan är värd sitt pris. Den nyfikenhet som processen stimulerar och tillfredsställer yttrar sig muntert i såväl umgänge som familjeliv. Omväxling förnöjer, familjer öppnas och berikas av att deras medlemmar sålunda ser till att vidga sina perspektiv och ideligen möta nya bekantskaper. Svensken odlar på detta sätt försiktigtvis förutsättningarna för att bli lättsammare, mera umgängesglad och allt mindre isolationistisk. Det blir ett sätt att så sakteliga äntligen med ett leende på läpparna träda in i världssamfundet, fast det sker mer i det vardagliga privatlivet än i maktens korridorer.

Längtan efter passion

Ascendenten AC Därmed blir det spännande att slutligen se på ascendentens aspekter, som kan berätta om vilka processer som den svenska nationalkaraktären befinner sig i under det nya millenniet. Utgångspunkten är den tidiga Jungfruns en sträng och kritisk gestalt, som må vara ihärdig och pålitlig, noga med även de mest perifera detaljer, men inte särskilt underhållande.

Sextilen till månen visar en samtidig längtan ut ur detta stela skal, en åtrå efter starka känslor, passion, innerliga kontakter med andra människor. Svenskarna vill därför hellre umgås och bli intima med människor som inte alls har samma strikta beteende, utan hellre oroar, förbryllar, överraskar. Sålunda utvecklas den svenska karaktären långsamt och försiktigt  åt detta håll. Vår fasad blir alltmer blott en fasad, medan vårt inre glider mot det lustfyllda, det irrationella och utpräglat känslomässiga fastän ständigt hållet i schack.

Trigonen till Merkurius visar att det i högsta grad handlar om att finna nya umgängeskretsar och nya sätt att förhålla sig till dem, att hitta en omgivning som har så ordnade former  utan att vara fastlåst att de irrationella känslornas spel ska kunna få ett utrymme, utan att därmed riskera alltför mycket kaos. Den svenska attityden blir då att med ett korrekt, kontrollerat uppförande bygga solida kamrat- och vänkretsar, inom vilka det blir möjligt att uppleva de mänskliga känslornas turbulens utan att kapsejsa. Och det sker med fördel i hemmiljön, som därför knappast längre kan vara förbehållen blott familjen.© Stefan Stenudd 1999, 2006, 2011